Viac ako 81 miliónov eur pre centrá excelentnosti

20.08.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila v rámci operačného programu Výskum a vývoj tretie kolo výziev zameraných na podporu centier excelentnosti. Najlepšie vedecké tímy sa môžu opäť uchádzať o finančnú podporu prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce. Pre Bratislavský kraj je určená výzva v rámci opatrenia 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji.

Cieľom oboch opatrení je zvýšenie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu.  Žiadosti o poskytnutie NFP majú byť zamerané na podporu koncentrácie najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier, ako aj na budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja perspektívnych pracovísk. Zameriavať by sa mali taktiež na medzinárodnú spoluprácu pracovísk výskumu a vývoja, najmä v európskom výskumnom priestore.

 Úlohou centier excelentnosti  je podporovať špičkový výskum a podieľať sa aj na vedecko-výchovnom procese, najmä formou doktorandského štúdia. Uvedené výzvy sú ďalšou príležitosťou podchytiť najlepšie vedecké pracoviská, ktoré spĺňajú aj náročné medzinárodné kritériá.

Príležitosť získať finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môžu využiť oprávnení žiadatelia - verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied a jej ústavy. O pomoc môžu požiadať aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.

Oprávnené aktivity v rámci týchto výziev musia byť zamerané na niektorú z 12 vecných priorít výskumu a vývoja tak, ako sú definované v dokumente „Dlhodobý zámer Štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015“.

V rámci prvého kola výziev boli podporené najlepšie centrá excelentnosti realizujúce základný výskum v 44 rôznych odboroch vedy a techniky. Druhé kolo výziev prispelo predovšetkým k zlepšeniu infraštruktúry úspešných centier. Ich jedinečné postavenie v danom odbore vedy a techniky spočíva aj v tom, že projekty predkladané v rámci aktuálnych výziev sa nemôžu zameriavať na už podporené odbory vedy a techniky.

Výška finančnej pomoci pre výzvu v rámci opatrenia 2.1 predstavuje sumu 63 334 481 eur a pre výzvu v rámci opatrenia 4.1 sumu 18 109 190 eur. Minimálna výška nenávratného finančného príspevku stanovená na jedného žiadateľa je 1 332 000 eur a maximálna výška 3 978 000 eur.

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 18. 11. 2009.

Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry.

 

Bratislava 20. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku