Viac ako 350 účastníkov informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov svedčí o mimoriadnom záujme o štrukturálne fondy EÚ

20.07.2010

     Novinky o vyhlásených výzvach a realizácii projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj boli témou informačných seminárov pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP), ktoré usporiadala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU") v Košiciach, Zvolene a v Bratislave.
     Informačné semináre pre žiadateľov boli zamerané na vyhlásené výzvy OPVaV-2010/2.2/0.6-SORO a OPVaV-2010/4.2/0.6-SORO. Z celkového počtu účastníkov bolo viac ako 300 prijímateľov.
     Pracovníci ASFEU na stretnutiach informovali o podmienkach vzniku integrovaných kompetenčných centier. Najviac otázok zo strany účastníkov sa týkalo oblasti oprávnených partnerov, ale zaujímali sa aj o témy oprávnených aktivít, miesta realizácie projektu, spolupráce súkromného a verejného sektora a ostatných náležitostí výziev. Prednášky sa zameriavali taktiež na monitorovanie projektu, zásadné zmeny v Príručke pre prijímateľov, ako aj na procesy verejného obstarávania a finančného riadenia projektov. Zverejnené budú na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk v časti Informačné semináre a konferencie.
     Ďalšie informácie o podmienkach realizácie projektov sú zverejnené na internetovej stránke agentúry v časti Dokumenty pre prijímateľov v Často kladených otázkach pre prijímateľov, ako aj formou Usmernení. Prípadné otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať telefonicky i osobne v regionálnych informačných kanceláriách či priamo v sídle ASFEU. 

20. júl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku