Viac ako 200 študentov vo firmách

  • Dátum: 27.06.2014
     Takmer 150 vysokoškolákov bolo za rok vo firmách na krátkodobých exkurziách. Od apríla sa otvorili brány firiem už pre vyše 70 študentov vysokých škôl. Tí cez dlhodobé stáže prepájajú svoje teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami. Aj toto sú čiastkové výsledky prvého roka realizácie národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
     V prvom polroku roku 2014 sa realizujú dlhodobé stáže v podmienkach podnikovej praxe pre takmer 100 študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Záujem študentov aj podnikov zďaleka prevyšuje možnosti projektu. Podniky denne posielajú ponuky pre študentov a študenti vypĺňajú svoje prihlášky na praxe pre ďalšie fázy projektu do jesene 2015.
     Najviac študentov v praxi je v súčasnosti z Technickej univerzity v Košiciach, Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave a Žilinskej univerzity v Žiline v podnikoch, ako sú napríklad INA Kysuce, CEIT v Žiline aj v Košiciach, Martinrea Slovakia Fluid Systems či T-Systems.
     Zrealizované boli aj prvé exkurzie pre študentov Technickej univerzity v Košiciach v spoločnostiach Volkswagen Slovakia v Bratislave, Matador Automotive vo Vrábľoch a Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene. Študenti Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach si prezreli podnik Považský cukor v Trenčianskej Teplej,  Ecco Slovakia v Martine a Chemosvit Svit. A študenti Žilinskej univerzity navštívili ZSSK Cargo - pracoviská Sekcie Východoslovenských prekladísk Čierna nad Tisou a Maťovce.
     Národný projekt sa dostáva do druhej časti svojej realizácie, v rámci ktorej nastupuje ďalšia etapa, lákavá a atraktívna predovšetkým pre najaktívnejších študentov. „Až dvadsať najlepších študentov II. alebo III. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí absolvujú úspešne prax na Slovensku s podporou národného projektu v trvaní minimálne 96 hodín, môže mať hradený pobyt na vybraných zahraničných pracoviskách korešpondujúcich s oblasťou ich štúdia,“ uviedla hlavná odborná garantka projektu Helga Jančovičová. Podľa jej slov bude pri výbere študentov kladený dôraz na pozitívne hodnotenie lektorov v podniku, kde boli študenti na praxi, ale aj pedagógov z vysokej školy.
     Študenti môžu na pracovisku v zahraničí vyskúšať najmodernejšie technológie z danej oblasti a tiež zažiť spôsoby práce a metódy využívané za hranicami Slovenska. Predpokladáme, že počas troch mesiacov súvislého pobytu na špičkovom zahraničnom pracovisku získa nepochybne každý študent množstvo skúseností, ktorými sa zvýši jeho cena na trhu práce a neskôr sa lepšie uplatní vo svojom zamestnaní.  
 
     Cieľom národného projektu je posilnenie systémového prepojenia vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov.
     Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu sa realizujú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku