Vecná diskusia k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom

     Štátny pedagogický ústav zverejnil návrh nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materskú školu a inovované štátne vzdelávacie programy pre prvý a druhý stupeň základnej školy. Tieto návrhy budú definitívne schválené až po verejnej diskusii, ktorá potrvá do jesene.
     Na návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a inovácii štátnych vzdelávacích programov pre prvý a druhý stupeň základných škôl pracovali tímy odborníkov a predmetové komisie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) od roku 2012. Podľa riaditeľa ŠPÚ Viliama Kratochvíla „základným cieľom bolo vytvoriť nový Štátny vzdelávací program pre materské školy, zjednotiť a zjednodušiť štruktúru vzdelávacích štandardov pre prvý a druhý stupeň základných škôl.“ Viliam Kratochvíl zároveň zdôrazňuje: „Odborníci, aj na základe podnetov od učiteľskej verejnosti, prehodnotili obsahové vymedzenie učiva a výkon, ktorý majú žiaci dosiahnuť v rámci jednotlivých predmetov.“
     Ďalšou podstatnou zmenou je opätovné rozloženie učiva do ročníkov. Rozdelenie učiva pre celý stupeň základnej školy väčšina učiteľskej verejnosti nehodnotila pozitívne. Z tohto dôvodu sme sa opätovne vrátili k ročníkovému vymedzeniu učiva. Pri výkonových štandardoch odborníci stanovili obdobie, za ktoré by mal žiak konkrétny výkon dosiahnuť. 
     Návrat k ročníkom sa dotýka aj rámcových učebných plánov. Na prvom stupni ZŠ sa zvýšil počet hodín pre materinský jazyk, ktorého ovládanie je základným predpokladom úspešného učenia sa žiaka v každom predmete. Školy si môžu zvoliť prvý cudzí jazyk z výberu šiestich jazykov. Druhý cudzí jazyk sa stáva voliteľným. Relatívne nové zastúpenie má na prvom stupni prvouka, na ktorú nadväzuje prírodoveda a vlastiveda. Pri zvyšovaní počtu hodín pre jednotlivé predmety odborníci museli, okrem požiadaviek učiteľskej verejnosti, rešpektovať aj Programové vyhlásenie vlády SR. Z tohto dôvodu sa zvýšil počet hodín matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a  pracovného vyučovania spolu s výtvarnou a hudobnou výchovou.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič oceňuje snahu ŠPÚ o vytvorenie priestoru na otvorenú diskusiu k inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. „Táto diskusia musí byť sprevádzaná vecnými návrhmi a pripomienkami, pretože kvalita tohto dokumentu sa bude priamo dotýkať práce učiteľov a vedomostí žiakov,“ uviedol minister Dušan Čaplovič.
     ŠPÚ predkladá na verejnú diskusiu návrh Štátneho vzdelávacieho programu pre materskú školu, Štátneho vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy a Štátneho vzdelávacieho programu pre druhý stupeň základnej školy. Návrhy sú sprístupnené na webovej stránke ŠPÚ www.statpedu.sk.            
     Pripomienky a návrhy je možné zasielať do 31. októbra 2013 na adresu svp@statpedu.sk. So školskými asociáciami sa pritom priebežne rokuje o finálnej verzii dokumentu, ktorý by mal platiť najskôr 1. septembra 2014.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky