Valným zhromaždením vyvrcholilo stretnutie mladých europoslancov na Slovensku

18.11.2008

     V rámci projektu medzinárodného zasadnutia Modelového Európskeho parlamentu (MEP), ktoré vyvrcholilo 13. - 14. novembra 2008 Valným zhromaždením v Národnej rade SR, sa na Slovensku stretli delegáti z členských štátov Európskej únie, ale aj z Chorvátska, Macedónska a Turecka. Na zasadnutí stredoškoláci presadzovali rezolúcie v desiatich parlamentných výboroch.
    
Štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Bibiána Obrimčáková v slovenskom parlamente vyjadrila presvedčenie, že účasť mladých Európanov na projekte pomôže veľmi názorne pochopiť metódy práce a zásady demokratických princípov všetkých európskych inštitúcií. Počas dvoch rokovacích dní mali mladí europoslanci príležitosť spoločne riešiť problémy, na ktoré upozorňovali členovia výborov vo svojich rezolúciách.
     Parlamentný výbor pre finančné a ekonomické záležitosti navrhoval konkrétne kroky na riešenie súčasnej celosvetovej ekonomickej a finančnej krízy. Patrili medzi ne aj ochrana eura, obchodovanie s akciami a sprísnenia pravidiel hospodárenia v eurozónach. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa zaoberal odpadom, ktorý vzniká pri nákupe potravín, otváral diskusiu o tom, či by sa obaly z nich mali recyklovať, alebo by sa potraviny mali baliť už so zreteľom na šetrnosť k životnému prostrediu. Téme sa ako nosnej venoval výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. Výbor pre regionálny rozvoj predložil rezolúciu týkajúcu sa národnostných tendencií v štátoch Európy. Výbor pre kultúru a vzdelanie nastolil otázku národných vzdelávacích programov z celoeurópskeho hľadiska a potrebu ich kvalitatívnych zmien. Dva parlamentné výbory sa venovali občianskym záležitostiam, spravodlivosti a vnútorným záležitostiam. V prvom sa venovali pálčivému problému Rómov a ich migrácii. Druhý výbor sa venoval otázke, ako integrovať imigrantov prichádzajúcich na územia štátov EÚ z Afriky či Ázie.

Fotogaléria

Bratislava 18. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku