V Žiline sa bude diskutovať o výsledkoch testovania PISA 2015

  • Dátum: 05.05.2017
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pozýva na odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015. Odborná konferencia sa bude konať 18. mája 2017 v Žiline na Žilinskej univerzite.
     Cieľom konferencie je prezentovať a zhodnotiť výsledky medzinárodnej štúdie PISA 2015 v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.  Hlavný dôraz bude kladený na prírodovednú gramotnosť, ktorá bola v roku 2015 hlavnou testovanou oblasťou.
     Zámerom jednotlivých odborných príspevkov pracovníkov výchovno-vzdelávacích a vedeckých inštitúcií je reagovať na zistené výsledky a prostredníctvom diskusií vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu informácií a skúseností.  
     Ďalším zámerom konferencie je ponúknuť účastníkom odporúčania pre metodiku výučby prírodovedných predmetov na základných a stredných školách.
     Príspevky odborných pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budú zamerané na ich skúsenosti, príklady dobrej praxe a aktivity spojené s problematikou bádateľsky orientovanej výučby, jej hodnotenia a vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov.
     Na konferenciu sa môžete prihlásiť elektronicky na tejto stránke do 10. mája 2017. Podrobnejšie informácie a program akcie nájdete v prílohe.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku