V Záhrebe sa uskutočnilo neformálne zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (výskum)

05.02.2020

     V rámci Chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ sa v Záhrebe dňa 4. februára 2020 uskutočnilo Neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (časť výskum) za účasti európskej komisárky pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabriel, chorvátskej ministerky vedy a vzdelávania Blaženky Divjak a ministrov členských štátov EÚ. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     Na zasadnutí vystúpil bývalý európsky komisár Philippe Busquin, ktorý sa pred 20 rokmi zaslúžil o vytvorenie Európskeho výskumného priestoru (European Research Area – ERA). Zámerom bolo dosiahnutie jednotného výskumného priestoru otvoreného svetu a založeného na vnútornom trhu, ktorý by umožnil voľný pohyb výskumných pracovníkov, vedeckých poznatkov a technológií. Philippe Busquin predniesol prejav k budúcnosti ERA.
     Jednotu z priorít ERA je aj otvorený trh práce pre výskumných pracovníkov podporujúci voľný a vyvážený obeh výskumných pracovníkov (tzv. cirkuláciu mozgov). Chorvátske predsedníctvo zastáva názor, že otvorený trh by mal zostať jedným zo základných kameňov ERA aj po roku 2020. K problematike cirkulácie mozgov, t.j. získania, prilákania a udržania talentov sa vyjadril tiež Mate Rimac, chorvátsky inovátor a podnikateľ.
     V nadväznosti na uskutočnené vystúpenia, ministri diskutovali na témy nová ERA a cirkulácia mozgov. Štátna tajomníčka vo svojom vystúpení uviedla, že v rámci rozvoja ERA za posledných 20 rokov vnímane uskutočnený pokrok, avšak ešte stále existujú rozdiely vo výkonnosti v oblasti výskumu a inovácií medzi krajinami EÚ. Na ich prekonanie bude potrebné prijať opatrenia na tak na európskej, ako aj národnej úrovni.
     Štátna tajomníčka zároveň pripomenula, že téma mobility výskumných pracovníkov úzko súvisí s tematikou podpory mladých (začínajúcich) vedcov, ktorá bola jednou z nosných tém Slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016. Závery Rady „Opatrenia na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov, zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry a podporu investovania do ľudského kapitálu vo výskume a vývoji“, prijaté počas slovenského predsedníctva, vychádzajú z Bratislavskej deklarácie mladých vedcov, ktorá vyzvala k podpore talentov už od strednej školy a počas celej vedeckej kariéry. Treba pre nich vytvoriť vhodné prostredie a prijať sociálne opatrenia, ktoré by napomohli vhodnému skĺbeniu pracovného a rodinného života.
     Slovensko pozitívne hodnotí najmä opatrenia zamerané na rozširovanie účasti v rámcovom programe Horizont 2020 a schému COST.V súvislosti s uvedeným je potrebné, aby boli v budúcom Rámcovom programe EÚ pre výskum a inováciu v rokoch 2021 – 2027 zachované mobilitné schémy pre výskumníkov s dôrazom na mladých vedeckých pracovníkov. Prínosná je tiež práca európskej siete EURAXESS, ktorá poskytuje poradenstvo a uľahčuje mobilitné pobyty výskumníkom a vedeckým pracovníkom.
     Po skončení stretnutia ministrov sa štátna tajomníčka stretla na veľvyslanectve SR so zástupcami organizácií Slovákov žijúcich v Chorvátsku. Títo ju informovali o svojej činnosti, najmä o výučbe slovenského jazyka na základných školách. Krajania poďakovali MŠVVŠ SR za podporu vo forme štipendií pre štúdium na slovenských univerzitách.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku