V ŠPÚ sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

  • Dátum: 13.09.2016
     Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru dnes zasadala v Štátnom pedagogickom ústave v novom zložení na ďalšie dvojročné obdobie. Riaditeľ ŠPÚ  Ľudovít Hajduk odovzdal novým členom predmetovej komisie menovacie dekréty. Na svojom prvom zasadnutí diskutovali členovia komisie o zozname autorov a štandardizovaných literárnych diel.
     Jednou z kníh, ktorou sa komisia zaoberala, bol aj titul Sekerou a nožom z autorského pera Petra Pišťanka a Dušana Taragela. Predmetová komisia nespochybnila odborný výber tejto knihy na základe jej literárnych a estetických kvalít. Avšak po zvážení všetkých didaktických a pedagogicko-psychologických možností využitia diela vo výchovno-vzdelávacom procese a v snahe nepolarizovať ďalej učiteľskú verejnosť, ktorá nejednotne pristupovala k zaradeniu knihy do zoznamu autorov a štandardizovaných literárnych diel, v záujme širšieho spoločenského konsenzu, komisia prijala rozhodnutie vyňať predmetné dielo z tohto zoznamu.
     Kniha Petra Pišťanka a Dušana Taragela Sekerou a nožom pre svoje nesporné kvality môže byť v školách interpretovaná na základe individuálneho výberu učiteľa, resp. na základe platného školského vzdelávacieho programu.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku