V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

13.04.2017
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, v zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, odovzdal menovacie dekréty členom novej pracovnej komisie interdisciplinárneho a nadrezortného projektu „VTS – modernizácia TV a športu“. 
     Zámer budovania výskumno-vývojového a realizačného prostredia, podporeného propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach SR, vznikol v záujme ozdravenia populácie.
     „Prioritou by mala byť modernizácia materiálno-technickej základne a zvýšenie dostupnosti pohybových aktivít. Táto vízia presahuje rámec viacerých rezortov a má interdisciplinárny charakter, ktorý vytvára uzavretý reťazec filozofickej, organizačnej, technickej, realizačnej a propagačnej oblasti s výstupom a spätnou väzbou pre trvalú inováciu. Sme presvedčení, že iba vzájomná spolupráca odborníkov a laikov zo sociálnej, zdravotníckej, športovej, technickej a vzdelávacej oblasti prinesie dostatok podnetov pre výrazné zlepšenie kvality obyvateľov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Podpora fyzickej a psychickej zdatnosti populácie s akcentom na deti, mládež, rodinu a výchovné autority je postavená na premyslených pohybových aktivitách, ktoré sú najmä prevenciou pred civilizačnými chorobami.
     „Dostatočná pohybová aktivita a zdravý životný štýl sú na prvom mieste v prevencii a terapii ochorení modernej doby, najmä pohybového aparátu, obezity a srdcovocievnych ochorení,“ zhodli sa odborníci z radov pracovnej komisie realizácie projektu VTS – modernizácia TV a športu.
    Odrazovým mostíkom projektu je pritom vznik originálnej koncepcie podpory slovenských patentov, vynálezov a produktov vyššej činnosti, pričom táto koncepcia prinesie aj podporu zamestnanosti a domácej výroby, ako aj ochranu spotrebiteľa.
     Základom naplnenia cieľov projektu bude prepojenie podnetov z ŠPÚ s podnetmi z rezortu zdravotníctva, vnútra a obrany zo spoločného programu Tvorba ľudských zdrojov a Zdravý človek môže podporiť prosperitu.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku