V slovenských domácnostiach sa začína realizovať medzinárodný výskum kompetencií dospelých

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) spúšťa s ročným posunom pilotnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies, ďalej PIAAC), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.

Výskum, ktorý je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu, bude spustený 24. mája 2021 a potrvá do augusta tohto roku

„Nepriaznivá pandemická situácia na celom svete v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nám zahatala plány realizovať pilotný zber na jar minulého roku (2020), sme preto radi, že pilotný zber spustíme práve teraz. Ročnú pauzu sme využili na kvalitnejšiu prípravu a spoluprácu so zapojenými krajinami. Zároveň sme plní očakávania, ako sa nám bude v zbere dariť“, hovorí Filip Galleé, manažér národného projektu.

Výskum, ktorý je zameraný na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov v bežnom živote a na pracovnom trhu, bude spustený 24. mája 2021 a potrvá do augusta tohto roku. Vo výskume sa budú zisťovať čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT). V pilotnej fáze bude oslovených 3 200 náhodne vybratých domácností, ktoré budú tvoriť reprezentatívnu vzorku. Rozhovory budú vykonávať vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov a budú trvať približne dve hodiny. Účasť vo výskume bude úplne anonymná, odpovede účastníkov nebude možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám.

Dôležitosť výskumu spočíva v analýze dát a ich následných interpretáciách. „Na základe vyzbieraných dát budeme môcť analyzovať silné a rozvojové stránky nášho vzdelávacieho systému v oblasti celoživotného vzdelávania. Výsledky výskumu  nám môžu pomôcť  nastaviť priority systémov vzdelávania tak, aby vybavoval obyvateľov vedomosťami a zručnosťami nevyhnutnými pre uplatnenie sa v živote i na trhu práce v 21. storočí. Zároveň nám poskytnú aj podnety pre ďalší rozvoj vzdelávania, aby obyvateľom bolo umožnené doplniť si chýbajúce vedomosti a zručnosti kedykoľvek v priebehu dospelého života“, hovorí Marek Klačko, národný koordinátor medzinárodnej štúdie OECD PIAAC a dodáva: ,,Tým, že ide o medzinárodný výskum pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), budeme môcť porovnať zručnosti obyvateľov Slovenska s obyvateľmi iných vyspelých krajín. Rovnaký výskum sa konal už v roku 2012. Obyvatelia Slovenska preukázali výbornú úroveň vedomostí a zručností v matematike, v práci s grafmi a tabuľkami, ale iba priemerné zručnosti pri práci s textom. Aj preto sme zvedaví, akým smerom  sa úroveň vedomostí a zručností dospelých za posledné roky posunula.“

 

Cieľom výskumu PIAAC je získať čo najpresnejší obraz o úrovni základných vedomostí a zručností v čitateľskej a matematickej gramotnosti a riešenia úloh s využitím IKT obyvateľov Slovenska. Získanie potrebných dát je významným krokom k nastaveniu vzdelávacieho systému. ,,Ukazuje sa, že vzdelávanie je mimoriadne dôležité a s adekvátnym vzdelaním klesá riziko nezamestnanosti, čo je dôležité najmä v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii spôsobenej svetovou pandémiou. Skúsenosť nám naznačuje, že práve nízko kvalifikovaní pracovníci sú počas krízy prepúšťaní ako prví. A práve nízko kvalifikovaní pracovníci sú zvyčajne aj dlhodobo nezamestnaní“, hovorí Klačko a pokračuje: ,,Dlhodobá nezamestnanosť má okrem ekonomických aj sociálne dôsledky. Dochádza k zníženiu životnej úrovne nezamestnaného a jeho rodiny, dochádza k vyčleneniu zo sociálnych vzťahov, k naštrbeniu sebahodnotenia či sebavedomia, zároveň môže negatívne ovplyvniť sociálno-patologické správanie jednotlivcov.“

Vzdelávanie jednoznačne zvyšuje kvalitu života. Súčasne poskytuje komplexnejšie zručnosti na zvládanie bežných životných situácií a riešenie každodenných problémov. Medzinárodné výskumy dokazujú, že vzdelanejší ľudia sú spokojnejší so životom, zarábajú viac a zároveň disponujú schopnosťou vyhľadať, roztriediť a vyhodnotiť informácie a aplikovať ich pri dosahovaní vlastných cieľov. ,,Aj preto je dôležité, aby bola účasť každého osloveného obyvateľa zaznamenaná a úspešne realizovaná. Pravidlá náhodného štatistického výberu, ktorý je v zbere dát použitý, neumožňujú, aby bol oslovený obyvateľ nahradený niekým iným, v prípade, ak účasť vo výskume odmietne. Pokiaľ by účasť odmietla viac ako polovica opytovaných obyvateľov, bola by SR z medzinárodného porovnania vylúčená“, dodáva Marek Klačko, národný koordinátor výskumu Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie informácie o výskume vedomostí a zručností PIAAC môžete získať na webovej stránke projektu.

ZISTIŤ VIAC O  PIAAC: https://piaac.nucem.sk/

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=nt6ORJgSnmw

 

Skočiť na začiatok stránky