V roku 2018 sa domov zo zahraničia vrátilo najviac odborníkov, na projekt sa vyčerpal takmer 1 milión eur

     V roku 2018 sa v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia vrátilo celkovo 13 jednotlivcov, z toho 9 expertov a 4 mladí odborníci. Vďaka tomu sa tak mohla posilniť odborná kapacita ministerstva financií, viacerých univerzít či Fyzikálneho ústavu SAV. Podporené boli aj tri žiadosti o inštitucionálnu podporu, ktorá sa poskytuje na základe konkrétneho predloženého projektu danej inštitúcie.
     Tieto čísla dnes zobrala na vedomie vláda SR, keď bola Správa o implementácii Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia za rok 2018 predložená na jej rokovanie ako informatívny materiál. Išlo o najúspešnejší rok implementácie schémy nielen z hľadiska počtu vrátených jednotlivcov, ale aj podporených projektov inštitucionálnej podpory smerujúcich do akademického sektora.
     Na zabezpečenie schémy bol v spolupráci s rezortom financií vyčlenený v uplynulom roku jeden milión eur, z ktorého sa vyčerpalo 969 785 eur. Štát takýmto spôsobom motivoval absolventov vysokých škôl v zahraničí či expertov, ktorí pôsobili v cudzine, aby sa vrátili späť na Slovensko. Jednotlivec mohol získať najviac 10 000 eur, ak išlo o mladého odborníka, 50 000 eur v prípade experta. Príspevky pre jednotlivcov sú na základe pravidiel schémy vyplácané v dvoch častiach – jedna pri obsadení pozície a druhá po jednom roku zotrvania na danej pozícii.
     Na základe výrazného záujmu o schému, nielen zo strany potenciálnych uchádzačov, ale aj inštitúcií, má ministerstvo školstva záujem o jej ďalšie fungovanie. V súčasnosti preto pripravuje návrh jej nového pokračovania na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2026, ktoré by mohlo byť po jeho schválení vládou SR uvedené do realizácie ešte v priebehu tohto roka.

     Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia bola po prvýkrát vyhlásená na obdobie rokov 2015 - 2018 a podmienky jej fungovania boli stanovené v príslušnom uznesení vlády č. 368/2015, ktorým bola schéma schválená. Program je zameraný na návrat mladých odborníkov a expertov, ktorí môžu nájsť svoje uplatnenie v rámci ponúknutých pozícií z verejného sektora, pričom pracovné pozície majú dlhodobý charakter. Ide o občanov SR, ktorí vyštudovali prestížnu zahraničnú univerzitu alebo dlhodobo pracujú na vedúcej pozícii v cudzine.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky