Navigácia

V Rektorskej sieni UK predstavili vedecké dielo o histórii Spiša

     V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave bolo dnes verejnosti predstavené monumentálne vedecké dielo Historia Scepusii, vol. 2: Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Na slávnostnej promócii sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Marek Moška.
     Publikácia vznikla v rámci medzinárodného projektu Syntézy dejín Spiša, a to na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o cezhraničnej spolupráci. Toto veľkolepé dielo podáva komplexné, ucelené
a syntetizujúce dejiny Spiša, regiónu v mnohých ohľadoch špecifického, jedinečného i komplikovaného. Popri úvodných syntetizujúcich kapitolách kniha obsahuje podrobne analyticky spracované parciálne témy súvisiace s dejinami správy Spišskej stolice, s cirkevnými dejinami, s rozvojom umenia i materiálnej kultúry.
      „Výnimočná publikácia Dejiny Spiša je úspešným a nasledovaniahodným príkladom spolupráce našich a poľských historikov. Vnímam ju nielen ako cenný a zaujímavý dokument vzájomných historických vzťahov našich národov, ale aj ako jedinečnú prezentáciu fenoménu slovensko-poľskej blízkosti. Výklad našich spoločných dejín nás tak nielen zbližuje, ale tiež naviguje k súčasnej a budúcej  spolupráci,“ uviedol na slávnostnej promócii rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
     Publikácia nadväzuje na prvý diel z roku 2009, ktorý mapuje dejiny Spiša od najstarších čias až do roku 1526. Editormi druhej časti kolektívneho diela sú prof. Martin Homza Dr., vedúci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, a prof. Stanisław A. Sroka, prodekan Fakulty histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.
      Ako uvádza editor diela prof. Martin Homza Dr., základnými znakmi predkladanej knihy sú objektivita a vedeckosť, ktorá je spojená s požiadavkou populárneho podania histórie Spiša. Kniha ponúka čitateľovi významný počet pôvodných prekladov, najmä latinských, nemeckých, či slovenských, alebo poľských prameňov priamo v texte, ako aj bohatý obrazový materiál (779 obrázkov a 33 máp). Z medzinárodného hľadiska je kniha reprezentatívnym medzinárodným projektom spoločných dejín dvoch európskych národov, hoci v tomto prípade len jedného prihraničného regiónu.
     Okrem renomovaných autorov, akými sú zo slovenskej strany napríklad František Žifčák, Ivan Mrva, Martin Homza a Diana Duchoňová, editori postavili svoj autorský kolektív aj na mladých a perspektívnych historikoch overených z predchádzajúcej spolupráce. Z medzinárodného hľadiska sa do projektu okrem poľských vedcov zapojili aj autori z Maďarska a Nemecka.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky