V regiónoch Slovenska sa on-line diskutuje o Stratégii inkluzívneho vzdelávania

Ako dosiahnuť rozvoj potenciálu všetkých žiakov a celej spoločnosti? Aké sú príklady dobrej praxe a v čom spočívajú bariéry pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku? To sú otázky, ktoré predložilo ministerstvo školstva všetkým aktérom inkluzívneho vzdelávania v rámci prípravy strategického dokumentu na ďalšie desaťročie. Tento proces pokračuje druhým kolom participatívnych on-line stretnutí v 8 regiónoch Slovenska.

riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová

Pri tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania chce rezort školstva zohľadniť aj problémy a návrhy riešení z praxe. Dnešným regionálnym diskusiám preto predchádzalo stretnutie so 114 zástupcami aktérov vo vzdelávaní „od jaslí po vedu“ na pôde Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní. V nej sú zastúpené organizácie a platformy rodičov, žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl, učitelia, odborní zamestnanci, riaditelia, zriaďovatelia škôl, univerzity a fakulty pripravujúce budúcich učiteľov, vedci, neziskové organizácie, firmy a zamestnávatelia, ako aj podporovatelia inklúzie zo Slovenska i zahraničia. So všetkými týmito aktérmi ministerstvo školstva v priebehu 12 dní diskutovalo o príkladoch dobrej praxe i bariérach pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.

„Vychádzame z toho, že skladba triedy je prirodzene heterogénna. Zaujíma nás, čo by aktéri potrebovali, aby sme o pár rokov mohli povedať, že sme sa v práci s touto rôznorodosťou posunuli k lepšiemu, v prospech nás všetkých,” hovorí Svetlana Síthová, riaditeľka odboru inkluzívneho vzdelávania ministerstva školstva, v gescii ktorého sa strategický dokument pripravuje.

„Inkluzívny prístup vo vzdelávaní vychádza z humanistických princípov. Zabezpečuje ľudské právo na kvalitné vzdelanie, ktoré rešpektuje individuálne osobitosti jednotlivca“, uvádza predseda expertnej pracovnej skupiny Miron Zelina, ktorá návrh Stratégie inkluzívneho vzdelávania pripravuje a dodáva: „Naším spoločným cieľom bude zamerať  vzdelávanie  viac na  získavanie kompetencií potrebných pre  zdravý, aktívny, občiansky, profesionálny  i osobný život. A tiež znížením nerovnosti v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu umožniť maximálny rozvoj potenciálu všetkých detí, žiakov  a študentov“.

Daniela Čorbová zo Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní zároveň oceňuje snahu všetkých, ktorí sa na príprave dokumentu aktívne podieľajú a súčasne vyzýva na ďalšiu spoluprácu: „Ďakujeme všetkým aktérom, ktorí sa na participatívnych stretnutiach zúčastnili, za zdieľanie ich problémov i úspechov pri zavádzaní inklúzie v praxi. Zároveň všetkých aktérov pozývame k ďalšej participácii na tvorbe Stratégie inkluzívneho vzdelávania.”

Druhé kolo participatívnych stretnutí MŠVVaŠ SR spolu so SKAV odštartujú 1. júla. Hovoriť sa bude o dvoch základných pilieroch inkluzívneho vzdelávania, o kvalitnom vzdelávaní a rovnocennom prístupe. Súčasťou druhého kola budú konkrétne strategické ciele, ktoré sú súčasťou pripravovaných zmien ako napríklad aj neformálne a celoživotné vzdelávanie, kultúra školy, flexibilita výchovno-vzdelávacieho systému, podporné opatrenia, reforma poradenského systému, desegregácia a debarierizácia škôl, podpora pedagógov, odborných tímov a asistentov učiteľa. Tretie kolo participácie, ktoré sa bude týkať nastavovania implementačného procesu, bude prebiehať od septembra 2021.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky