V novom roku sa upravia podmienky normatívneho financovania

10.12.2008

     Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia na svojom dnešnom zasadnutí schválila vláda SR. Materiál na rokovanie predložil podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj.
    
Nariadenie má zabezpečiť adresnejšie pridelenie normatívnych príspevkov pre zriaďovateľov škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie, zriaďovateľov škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Úpravy sa týkajú školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov.
      V prijatom nariadení vlády sa stanovuje postup pri výpočte normatívu, využitie vzdelávacích poukazov a postup výpočtu príspevku na záujmové vzdelávanie uskutočňované prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Bratislava 10. december 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku