V novom kalendárnom roku sa upravia podmienky normatívneho financovania

03.11.2009

Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov pre školy (materské, základné a stredné, ako aj  školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ prerokovala na dnešnom zasadnutí gremiálna porada ministra školstva. Návrh nariadenia vlády upravuje nielen podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia, ale aj spôsob jeho určovania.

Novinkou je, že materiál počíta so zvýšením počtu kategórií stredných odborných škôl a zároveň upravuje výšku normatívu na žiaka týchto škôl. Úprava výšky normatívu sa týka aj detí a žiakov špeciálnych materských a základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach a školských klubov zriadených pri zdravotníckych zariadeniach, a to v závislosti od personálnej náročnosti ich vzdelávania.

Po novom sa bude meniť taktiež zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín pre financovanie základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Na gremiálnej porade ministra bol zároveň prerokovaný aj materiál o podrobnostiach   financovania neštátnych základných umeleckých, materských a jazykových škôl a školských zariadení. Usmernenie bude slúžiť pre obce a mestá na vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia. Na základe neho budú mať povinnosť určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka týchto škôl a školských zariadení od 1. januára 2010.

 

Bratislava 3. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku