V Helsinkách zasadala Rada pre konkurencieschopnosť (výskum)

     Vo štvrtok 4. júla 2019 sa v Helsinkách v rámci fínskeho predsedníctva v Rade EÚ konalo neformálne zasadnutie ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (výskum). Slovenskú republiku na zasadnutí zastupovala delegácia vedená štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou.
     Ministri diskutovali o výskume a inováciách ako hnacej sile trvalo udržateľného rastu. V čase zintenzívňujúcej sa globálnej konkurencieschopnosti, kedy tradičné priemyselné odvetvia, podniky a pracovné miesta prechádzajú zásadnými zmenami súvisiacimi s technologickým pokrokom, je potrebné venovať pozornosť týmto výzvam. Negatívne dôsledky klimatických zmien sú taktiež naliehavou globálnou hrozbou súčasnosti.
     Pracovný program budúcej Európskej komisie by mal obsahovať strategický plán trvalo udržateľného rastu, ktorý by predstavoval prepojenie jednotlivých politík a ich priorít v oblasti jednotného trhu, modernej priemyselnej politiky, digitalizácie, výskumu a inovácií, zručností a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Investovanie do ľudí a zručností by malo byť považované za strategickú voľbu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť EÚ.
Helsinki1     Členovia rady Ministri hovorili aj o spôsoboch, ako môžu výskum a inovácie prispieť k inováciami vedenej premene hospodárstva. Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová v tejto súvislosti zdôraznila potrebu prepojenia a harmonizácie politík na vnútroštátnej, makroregionálnej a európskej úrovni, ako aj v rámci jednotlivých politík. Zároveň je potrebné zabezpečiť zosúladenie rámcového programu pre výskum a inovácie s inými Európskymi programami financovania, ako aj vnútroštátnymi schémami.
     V rámci popoludňajšej časti zasadnutia sa ministri venovali téme misií ako strategického nástroja rámcového programu Horizont Európa. Misie sú v programe Horizont Európa portfóliom výskumných a inovačných akcií naprieč vednými odbormi a odvetviami.
     Misie budú obsiahnuté v druhom pilieri rámcového programu Horizont Európa s názvom „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu". Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová v príhovore upriamila pozornosť na dôležitosť zapojenia širokého okruhu odborníkov, občanov a verejnosti do procesu výberu a implementácie konkrétnych misií s tým, aby daňoví poplatníci videli efekt použitých financií.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky