V externých maturitách predbehli gymnazisti svojich rovesníkov zo stredných odborných škôl

02.06.2009

 

V externej časti maturitnej skúšky obstáli gymnáziá v porovnaní so strednými odbornými školami (SOŠ) výrazne lepšie, a to vo všetkých predmetoch. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj: „Je to prirodzené, lebo práve gymnáziá majú za úlohu najlepšie pripraviť žiakov na štúdium  na vysokej škole. Úlohou stredných odborných škôl je vychovávať svojich žiakov najmä pre prax.“

Kým zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli gymnazisti 74,3 % úspešnosť, študenti SOŠ iba 57,4 %. Porovnateľný rozdiel bol zaznamenaný v predmetoch matematika (gymnáziá 56 %, SOŠ 39,6 %), ale aj maďarský jazyk a literatúra (gymnáziá 69,7 %, SOŠ 53,1 %).

V riadnom termíne písalo v tomto školskom roku testy z vyučovacieho jazyka, matematiky, cudzieho jazyka a slovenského jazyka a slovenskej literatúry 60 064 žiakov stredných škôl. Novinkou externej maturity bolo zrušenie maturitných úrovní a ponechanie  úrovní B1 (nižšia) a B2 (vyššia) iba v cudzích jazykoch.

Tohtoroční maturanti napísali v priemere testy zo slovenského jazyka na 62,9 %, v prípade žiakov národnostných menšín - maďarský jazyk a literatúra 59,7 % a ukrajinský jazyk a literatúra 52,5 %. V matematike dosiahli študenti 51,2 % úspešnosť. Výraznejšie rozdiely sa prejavili práve medzi jednotlivými úrovňami cudzích jazykov v prospech vyššej úrovne. V anglickom jazyku dosiahli maturanti v úrovni B2 65,1 %, v úrovni B1 50,1 %, v nemeckom jazyku  v úrovni B2 67,3 %, v úrovni B1 44,2 % .

V porovnaní úspešnosti krajov najlepšie obstál v testovaní Bratislavský kraj, a to v slovenskom jazyku a literatúre, slovenskom jazyku a slovenskej literatúre (školy s VJM),  maďarskom jazyku a literatúre a anglickom jazyku. V matematike najlepšie výsledky dosiahli maturanti z Trnavského kraja, v nemeckom jazyku z Prešovského kraja. Takmer vo všetkých  predmetoch dosiahol najhoršie výsledky Banskobystrický kraj.

Z hľadiska zriaďovateľa sa najvýraznejšie rozdiely prejavili medzi súkromnými a cirkevnými školami, a to v prospech cirkevných. Ide najmä o predmety slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika a nemecký jazyk úroveň B2. V ostatných predmetoch sú rozdiely medzi súkromnými a cirkevnými školami zanedbateľné. Rovnako sa nepotvrdili výrazné rozdiely medzi štátnymi a súkromnými, ako aj štátnymi a cirkevnými školami.

Podľa zistení výsledkov externej maturity mali žiaci najväčšie problémy v prípade  vyučovacích jazykov v úlohách, kde treba uplatniť vyššie myšlienkové operácie, ako aj v čítaní s porozumením. Rovnako najnižšiu úspešnosť v čítaní s porozumením dosiahli aj v cudzích jazykoch. V matematike zaznamenali žiaci najnižšiu úspešnosť v úlohách z reálneho života, ktoré predpokladali správne prečítanie a pochopenie textu, ale aj v príkladoch z geometrie.   

V súvislosti s akceptáciou externých maturít vysokými školami Ján Mikolaj uviedol, že: „Ministerstvo školstva bude vyvíjať tlak na vysoké školy, aby externú maturitu akceptovali v maximálnej možnej miere vzhľadom na to, že ide o absolútne korektné výsledky. Nechceme, aby študenti robili skúšky na vysokú školu z rovnakých predmetov, z akých robia externú maturitu.“

V tomto školskom roku absolvovalo takmer 800 žiakov maturitu on-line. Jej cieľom bolo nielen efektívne a účelné využitie IKT vo vyučovacom procese, ale zároveň zvýšiť bezpečnosť testovania a umožniť postupné zavádzania nových testovacích nástrojov.

Externú maturitu organizačne prvýkrát zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Výsledky externej časti maturity jednotlivých škôl je možné nájsť na jeho webovej stránke.

Fotogaléria

Bratislava 2. jún 2009

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku