V Európe prebieha po prvýkrát rozsiahly prieskum o IKT na školách

  • Dátum: 10.10.2011

     Učitelia a žiaci približne 1 200 základných a stredných škôl v Európe sa po prvýkrát zapájajú do systematického prieskumu o IKT vo vzdelávaní. Prieskum bude prebiehať v 31 krajinách Európy (27 krajinách Európskej únie, v Chorvátsku, na Islande, v Nórsku a Turecku), vznikol z iniciatívy Európskej komisie a organizuje ho Európska školská sieť, ktorá je sieťou ministerstiev školstva.
     Na Slovensku bude do prieskumu zapojených 610 základných škôl a osemročných gymnázií s primárnym a nižším stredným vzdelávaním a 540 gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií.
     Cieľom Európskeho prieskumu v školách: IKT a vzdelávanie (ESSIE) je zmonitorovať využívanie informačných technológií na vyučovaní, dostupnosť digitálnej technológie na školách a ich prínos na dosiahnutie vzdelávacích, sociálnych a ekonomických zámerov.  Rovnako sa budú overovať skúsenosti mladých ľudí s IKT v školách i mimo nej, počet učební pripojených na internet, vybavenosť interaktívnymi tabuľami a prenosnými počítačmi, schopnosť učiteľov a žiakov dané pomôcky efektívne využívať a pod.
     Prieskum  začína od októbra 2011, pričom riaditelia vybraných škôl budú prvýkrát oslovení prostredníctvom online dotazníkov. Analýza odpovedí, ktoré sa v tomto prieskume získajú, bude zverejnená v roku 2012 v správe zaoberajúcej sa porovnávaním jednotlivých krajín a tiež v 31 národných správach zúčastnených krajín.
      Prieskum ESSIE financuje Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá, Európska komisia, riadi ho Európska školská sieť a Univerzita v Liege.
       Viac informácií je dostupných na http://essie.eun.org/.

Bratislava 10. október 2011

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku