V Bruseli zasadala Rada pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)

  • Dátum: 29.05.2019
     Ďalšie zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum)sa uskutočnilo včera v Bruseli.  Okrem ministrov členských štátov EÚ sa na ňom zúčastnili aj komisárka EÚ pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska, komisár EÚ pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas a generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák.
     V rámci časti vesmír sa uskutočnili tri podujatia na vysokej úrovni: samotné zasadnutie Rady ministrov EÚ, zasadnutie Rady Európskej výskumnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni a spoločné zasadnutie Rady EÚ a Rady ESA vo forme Vesmírnej rady (Space Council).
     Ministri členských štátov EÚ diskutovali o potrebe zjednotenia a vzájomnej koordinácie európskych vesmírnych iniciatív a politík. Štátny tajomník Peter Krajňák v tejto súvislosti poukázal na potrebu včasného stanovenia dlhodobých priorít a vybudovania národných vesmírnych infraštruktúr, ako aj na dôležitosť nárastu verejných a súkromných investícií do vesmírnych aktivít.
     Hlavnou témou Vesmírnej rady bolo riešenie aktuálnych výziev vo vesmírnom sektore  s dôrazom na spoluprácu medzi EÚ a ESA. Ide najmä o koherentný a progresívny rozvoj spoločnej európskej vesmírnej politiky s cieľom posilniť postavenie Európy ako globálneho hráča v tejto oblasti.
     V časti výskum ministri diskutovali o úlohe výskumu a inovácií ako hnacej sily zvyšovania konkurencieschopnosti EÚ. Diskusia vychádzala z potreby reakcie na nové výzvy, ktorým EÚ čelí resp. bude čeliť v blízkej budúcnosti. Očakáva sa radikálna zmena v prístupe k využívaniu energií, ochrane biodiverzity a obmedzovaniu plastov. Zároveň bude potrebné reagovať na potreby starnúcej populácie, čím sa dostáva do popredia výskum v oblasti personalizovanej medicíny a starostlivosti. Výskum a inovácie majú byť nástrojom na dosiahnutie potrebných zmien v podobe nových technológií ako pokročilé robotické systémy, imunoterapia, alebo kybernetika.
     Štátny tajomník Peter Krajňák v tejto súvislosti zdôraznil potrebu riešiť existujúce rozdiely v inovačnej výkonnosti jednotlivých krajín a regiónov formou podpory synergií medzi štrukturálnymi fondmi, rámcovými programami EÚ a národným financovaním. Zároveň je nevyhnutné zamedziť úniku mozgov, ktorý trápi nielen jednotlivé členské štáty EÚ, ale aj Európsku úniu ako celok a znižuje tak jej potenciál v oblasti výskumu a vývoja.
     Prestávku medzi časťou vesmír a výskum využili vysokí predstavitelia 10 východoeurópskych krajín na podpis deklarácie BIOEAST. Táto akcia sa uskutočnila na podnet Slovenskej republiky, aktuálne predsedajúcej Vyšehradskej skupine. Nadväzuje na iniciatívu, ktorá vznikla v roku 2016 s cieľom zlepšiť výmenu poznatkov v oblasti udržateľného biohospodárstva (poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo) v rámci krajín V4 a zároveň podporiť ich účasť v Rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie.
     K iniciatíve BIOEAST sa postupne pridalo ďalších 7 štátov. Spoločnú deklaráciu ministrov poľnohospodárstva a ministrov zodpovedných za výskum Vyšehradskej skupiny k budúcemu postaveniu iniciatívy BIOEAST v novom rámcovom programe Horizont Európa podpísali 8. mája vo Vysokých Tatrách ministri poľnohospodárstva desiatich štátov strednej a východnej Európy (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko a Slovinsko). Ministri pre výskum sa k nim pridali 28. 5. 2019 v Bruseli.
K deklarácii sa po skončení predsedníctva v Rade EÚ pridá aj Rumunsko a neskôr tak plánuje urobiť aj Srbsko.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku