V Bruseli rokovala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

  • Dátum: 26.05.2017
      V dňoch 22. - 23. mája 2017 sa v Bruseli pod vedením maltského predsedníctva v Rade EÚ uskutočnilo zasadnutie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.
     V rámci Rady bolo v oblasti vzdelávania prijaté odporúčanie o Európskom kvalifikačnom rámci a zhodnotený pokrok v súvislosti s návrhom rozhodnutia o Europass-e.
     Cieľom prijatých dokumentov je prispieť k modernizácii systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj zvýšiť zamestnateľnosť a mobilitu. Po osobných svedectvách maltských študentov priamo v Rade si ministri vymenili skúsenosti, ako efektívne načúvať potrebám študentov a žiakov s cieľom vziať do úvahy ich názory pri rozhodovaní o dôležitých otázkach vzdelávania. Efektívnym nástrojom sú nepochybne študentské a žiacke rady a parlamenty, ale i inkluzívny prístup k jednotlivcom v rámci vzdelávacieho procesu.
     Celkovo v rámci diskusie rezonovala téma inklúzie a dialógu pri poskytovaní vysokokvalitného vzdelávania pre všetkých. Ministri sa tiež zhodli na potrebe zbierania dát, ktoré sú cenným zdrojom informácií pre tvorbu politík vzdelávania.
     Hlavnými témami Rady bol v oblasti mládeže dialóg s mladými ľuďmi a budúca európska spolupráca v oblasti mládeže. Ministri prijali závery načrtávajúce strategické perspektívy pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže po roku 2018 a uznesenie o budúcom vývoji štruktúrovaného dialógu s mládežou, ktoré vyzývajú k budovaniu vzájomnej dôvery, medzisektorovému prístupu a inovatívnosti.
     Okrem iného boli prijaté závery, v ktorých sa zdôrazňuje potreba rozvoja zručností pre život, ktoré pozitívne ovplyvnia participáciu mladých ľudí na demokratických procesoch, ako i povedomie a rešpekt k fundamentálnym hodnotám.   
     V oblasti športu prijala Rada pracovný plán Európskej únie pre šport (2017 – 2020), ktorý konkretizuje hlavné priority, aktivity i koordináciu členských štátov v oblasti EÚ agendy pre šport, a to v rámci troch prioritných okruhov: bezúhonnosť v športe, hospodársky rozmer športu, šport a spoločnosť. Okrem toho ministri prijali závery o športe ako platforme pre sociálne začlenenie prostredníctvom dobrovoľníckej práce, ktorá prispieva k formovaniu pozitívnych sociálnych postojov. Téma športových médií a ich úlohy pri posilňovaní sociálneho začlenenia dominovala neformálnemu fóru so športovým hnutím. Účastníci diskutovali o potrebe synchronizovanej spolupráce medzi vládami, verejnými orgánmi, športovými organizáciami a médiami a pod.
     Ministri okrem iného na Rade diskutovali o posilnení, hodnotení a budúcnosti programu Erasmus+, pričom sa zhodli na jeho príspevku k rozvoju zručností, zvyšovaniu zamestnateľnosti, ale i k budovaniu európskej identity a posilňovaniu hodnôt. Diskusia sa zamerala aj na potrebu jeho stabilného financovania v budúcnosti.

Ilustračné foto
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku