V Bruseli rokovala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport aj o predĺžení programu Erasmus+

  • Dátum: 27.11.2018
     Programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na roky 2021-2027 boli témou rokovania Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS) počas prvého dňa jej zasadnutia v Bruseli (26. - 27. november 2018). Slovenskú republiku v rade zastupovala zástupkyňa stáleho predstaviteľa SR pri EÚ Petra Vargová.
     Ministri školstva prijali čiastočné všeobecné smerovania k dvom návrhom programov. Erasmus+ je bezpochyby jeden z najúspešnejších a najpopulárnejších programov EÚ, ktorý slúži ako príklad veľmi efektívneho vynakladania prostriedkov z rozpočtu EÚ na posilnenie európskej identity. Ministri zdôraznili doterajšie pozitívne skúsenosti s programom a uvítali jeho vynovenú podobu.
     Tá si zachová kontinuitu so súčasným programom, ale súčasne má ponúknuť viac príležitostí a formátov pre mobilitu, zjednodušený prístup najmä pre malé a nové organizácie, zjednodušenú administratívu – a čo je najdôležitejšie, Erasmus+ bude otvorený pre väčší počet a spektrum uchádzačov, vrátane viacerých vekových skupín a študentov zo sociálne slabších rodín či vzdialených regiónov.
     Rada pre mládež sa venovala Európskemu zboru solidarity, ktorý má poskytnúť stovkám tisícok mladých ľudí príležitosť zapojiť sa do širokého spektra aktivít v oblasti solidarity, a to vo forme dobrovoľníctva alebo pracovných miest a stáží v prospech spoločnosti. Novinkou budúceho programu je začlenenie Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc do Európskeho zboru solidarity, čím sa vytvorí jednotné kontaktné miesto pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít v oblasti solidarity.
     Okrem uvedených programov Rada prijala i odporúčanie týkajúce sa podpory automatického vzájomného uznávania vysokoškolského vzdelania, vyššieho sekundárneho vzdelania, kvalifikácií odborného vzdelávania a výsledkov študijných pobytov v zahraničí, ako aj novú Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019-2027, ktorá bude rámcom pre spoluprácu v oblasti mládeže zameranú na zapájanie, spájanie a posilňovanie postavenia mladých ľudí.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku