V Bruseli minulý týždeň zasadala Rada pre konkurencieschopnosť (výskum)

02.03.2020

     Dňa 28. februára 2020 sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť (časť výskum) za účasti európskej komisárky pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariye Gabriel, chorvátskej ministerky vedy a vzdelávania Blaženky Divjak a ministrov členských štátov EÚ.
     Ministri dospeli k čiastočnej dohode o všeobecnom smerovaní k Rozhodnutiu EP a Rady o Strategickej inovačnej agende Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Strategická a inovačná agenda (SIA) je súčasťou legislatívneho balíčka k Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu (EIT). Chorvátske predsedníctvo, na základe výsledkov vyjednávaní, zaviedlo do návrhu textu niekoľko zmien oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. EIT je iniciatívou EÚ na podnietenie inovácií na celom území Európy prepájaním podnikov, vzdelávania a výskumu. Novinkou je zavedenie pilotného programu vysokoškolských aktivít na podporu výchovy k podnikavosti a inovátorstvu. Pozornosť by sa mala venovať štátom a regiónom so slabšou inovačnou kapacitou.
     Politická diskusia ministrov sa týkala problematiky strategického prístupu k medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií. Táto spolupráca by mala uľahčiť účasť na spoločných aktivitách s tretími štátmi a medzinárodnými organizáciami, zabezpečiť vzájomný prístup k excelentnosti a výskumným zdrojom a umožniť spoločné vytváranie udržateľných riešení globálnych výziev, ktoré sú zakotvené napr. v Cieľoch udržateľného rozvoja OSN a zároveň zabezpečiť, aby slúžila dlhodobým záujmov EÚ. Medzinárodná spolupráca v oblasti výskumu a inovácií sa musí hodnotiť aj na základe súčasných priorít EÚ, akou je aj Európska zelená dohoda a prispôsobenie Európy digitálnemu veku.
     V tejto súvislosti slovenská delegácia zdôraznila význam spolupráce s európskymi krajinami, ktoré sa pripravujú na vstup do Európskej únie. Vyzdvihla najmä aktivity v rámci Dunajskej stratégie, ktorá zahŕňa 9 členských a 5 susediacich štátov.
     Počas pracovného obeda ministri členských štátov EÚ diskutovali o príspevku výskumu a inovácií k Európskej zelenej dohode. Za účelom reagovať na naliehavé klimatické a environmentálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme, Európska komisia túto novú stratégiu predstavila dňa 11. decembra 2019 s cieľom transformovať EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje – Európsku zelenú dohodu. Prioritou EÚ je budovanie Európy, ktorá sa vyvíja udržateľným a vyváženým spôsobom. Dohoda zdôrazňuje úlohu výskumu a podporu inovácií.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku