V Brezne majú vďaka eurofondom v teréne rómske aktivistky

  • Dátum: 02.04.2015
     Mesto Brezno nedávno ukončilo projekt zameraný na preventívne výchovno-vzdelávacie aktivity pre cieľové skupiny z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) rôznych vekových kategórií - žiakov základných škôl v spolupráci s rodičmi. Mesto získalo financie prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci operačného programu Vzdelávanie.
     Projekt „Vzdelávanie – cesta k integrácii marginalizovaných rómskych komunít“ vychádzal z aktuálnej spoločensko-sociálnej a vzdelanostnej situácie príslušníkov MRK v Brezne a predpokladu, že zlepšenie postavenia Rómov v spoločnosti sa odvíja od ich vzdelanostnej úrovne a procesu realizovateľného len za účasti Rómov, ich rodín a komunít, v ktorých žijú.
     Práve preto si mesto za cieľ projektu stanovilo podporu integrácie žiakov s osobitými vzdelávacími potrebami do štandardného vyučovacieho procesu, vytváranie školskej kultúry spojenej s kultúrou miestneho spoločenstva a realizáciu školských akceleračných výchovno-vzdelávacích programov.
     Aktivity projektu podporili aj vyrovnávanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi. Súčasť projektu tvorilo efektívne a podnetné trávenie voľného času príslušníkov MRK a príprava mladých lídrov a zamestnancov komunitného centra v oblasti práce v komunite. Projekt prispel k zníženiu sociálnej deprivácie cieľovej skupiny prostredníctvom permanentnej komunitnej sociálnej práce, práce lokálnych aktivistov z radov MRK, psychológov, tútorov, pedagógov školskej prípravy, lektorov a odborných garantov.
     Projekt posilnil a zlepšil činnosť Komunitného centra Plamienok, zastrešujúceho komplexnú spoluprácu s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy, mobilizáciu klienta z MRK a jeho okolia. Jeho cieľom je predchádzať krízovým situáciám v rodine, ako aj prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedziť nárastu sociálno-patologických javov u cieľovej skupiny. 
      Aktivity projektu boli orientované aj na vzdelávanie rómskych líderiek. Celkovo 10 účastníčiek ukončilo vzdelávanie a prevzalo si certifikáty o ukončení vzdelávania. Projekt umožnil vyškoleným lokálnym aktivistkám rozšíriť si vedomosti a zručnosti, zvýšiť kompetencie v oblasti rozvoja počítačovej gramotnosti, osobnostného rozvoja, sociálnej práce. Nadobudnuté poznatky následne aplikovali na celú cieľovú skupinu, s ktorou pracovali.
     Okrem práce v Komunitnom centre Plamienok vyškolené rómske líderky pôsobili aj v teréne priamo v rómskych rodinách, sociálnych zariadeniach v meste. Pravidelne konzultovali so psychológom problémy, trénovali zvládanie konfliktných a komunikačne náročných situácií.
     Aktivity priniesli efekt nielen pre klientov centra, ale aj pre samotné lokálne aktivistky, ktoré vďaka absolvovanému vzdelávaniu zlepšili svoje komunikačné zručnosti s klientmi a s inštitúciami, s úradmi, získali pracovné návyky, zaradili sa do pracovného procesu.
     Lokálnym  aktivistkám sa podarilo zvýšiť úroveň svojho osobnostného rozvoja, vedomostí a zručností, poskytnúť pomoc inštitúciám, školám, pediatrom, radiť v oblasti starostlivosti o deti, vedenia domácnosti. Aktivistky zároveň pozitívne ovplyvnili finančnú gramotnosť cieľovej skupiny a v neposlednom rade vytvorili vzor pre ostatných príslušníkov MRK.
     ASFEU z operačného programu Vzdelávanie financovaného vďaka Európskemu sociálnemu fondu poskytla mestu Brezno na projekt NFP vo výške viac ako 158-tisíc eur. V programovom období 2007 – 2013 podporila ASFEU celkovo 99projektov pre MRK v celkovej výške takmer 17 miliónov eur. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku