V Bratislave zasadá Riadiaci výbor štúdie OECD PISA

06.04.2009

     Dnes sa v Bratislave začalo pravidelné zasadnutie Riadiaceho výboru štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) PISA, ktoré potrvá do 8. apríla 2009.

     Témou stretnutia je najmä kontrola hlavného zberu dát v 4. cykle štúdie OECD PISA 2009. Na Slovensku sa uskutočnil od 2. do 17. marca 2009 a jeho výsledky budú zverejnené v decembri 2010. V tomto roku  je hlavnou skúmanou oblasťou čitateľská gramotnosť 15-ročných žiakov. Dôležitým bodom programu zasadnutia je aj vyhodnotenie verejnej súťaže na uskutočnenie ďalšieho cyklu medzinárodnej štúdie.

     Stretnutie organizačne zabezpečuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pod záštitou Ministerstva školstva SR. Zúčastňujú sa na ňom zástupcovia 36 štátov z celkového počtu 67 krajín podieľajúcich sa na tvorbe medzinárodnej štúdie.

 

     Riadiaci výbor štúdie OECD PISA určuje hlavné ciele štúdie, sleduje jej vykonávanie a výstupy. Za tie zodpovedá medzinárodný kontraktor a národné koordinačné centrá. Na Slovensku je národným koordinačným centrom od 1. septembra 2008 oddelenie medzinárodných meraní  Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.

 

Bratislava 6. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku