V Bratislave slávnostne ukončili ďalší ročník letnej školy SAS

27.08.2019

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v piatok 23. augusta 2019 konalo v Bratislave slávnostné ukončenie letnej školy SAS (Studia Academica Slovaca). Už 55. ročník letnej školy absolvovalo 160 účastníkov z 35 krajín celého sveta, ktorí si v v Aule Univerzity Komenského prevzali certifikáty o úspešnom absolvovaní.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore vyjadrila presvedčenie: „že organizátori aj v tohtoročnej letnej škole nadmieru splnili očakávania a predstavy frekventantov s úsilím učiť sa, spoznávať a zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku. Verím, že ste pocítili nielen našu pohostinnosť, úprimnosť, ale že ste našli nové priateľstvá a odnášate si od nás kus Slovenska vo svojom srdci a budete sa k nám znova vracať ako domov.“
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo pre účely Letnej školy Studia Academica Slovaca 126 štipendií, Univerzita Komenského päť, Filozofická fakulta Univerzity Komenského dve, Slovenská akademická informačná agentúra, n.o. dve a dvadsaťpäť účastníkov si školu hradilo samostatne. Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých boli v ponuke letnej školy aj špeciálne kurzy pre pokročilých zamerané na lingvistickú, literárnu a translatologickú interpretáciu textov.
     Frekventantmi štúdia boli predovšetkým zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, tlmočníci, pedagógovia a lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. Účastníci sa venovali slovenskému jazyku, literatúre a kultúre. Navštívili viaceré historické pamiatky a prírodné dominanty. Vzdelávanie spestrili koncerty a tvorivé dielne. Súčasťou letnej školy Studia Academica Slovaca bola aj návšteva Radošinského naivného divadla, folklórne vystúpenie pri príležitosti 70. výročia SĽUK-u a exkurzie v regiónoch Slovenska.
     Sprievodným podujatím letnej školy bolo medzinárodné sympózium Studia Academica Slovaca 55, Identita – Jazyk – Kultúra, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia domácej a zahraničnej slovakistiky, lektori slovenského jazyka a kultúry pôsobiaci na univerzitách v zahraničí a učitelia, ktorí vyučujú slovenčinu ako cudzí jazyk na školách v zahraničí. Ústrednou témou súčasného ročníka bola identita a jej prejavy v historickej i súčasnej reflexii s prihliadnutím na zmeny v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku