V Bratislave sa konalo plenárne zasadnutie ERAC-u a výjazdové zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum

16.09.2016
     V dňoch 15. - 16. septembra 2016 sa uskutočnilo 31. plenárne zasadnutie Výboru pre európsky výskumný priestor (ERAC) a zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum.
     ERAC je strategický politický výbor, ktorý je poradným orgánom Rady EÚ a Európskej komisie v otázkach výskumu, vývoja a inovácií.  Pracovná skupina pre výskum sa skladá zo zástupcov členských štátov EÚ, ktorí prerokúvajú príslušné dokumenty pred zasadnutím Rady  pre konkurencieschopnosť v Bruseli.
     Každá predsednícka krajina v Rade EÚ spravidla organizuje výjazdové zasadnutie Pracovnej skupiny pre výskum vo svojej vlastnej krajine. A už  tradične sa v rovnakom čase koná aj plenárne zasadnutie ERACu. 
     Hlavnou témou rokovania Pracovnej skupiny pre výskum v Bratislave boli opatrenia na podporu mladých výskumníkov, mobility či zastúpenie žien vo výskume a ďalšie investície  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry a zlepšeniu inovatívneho prostredia.  Na stretnutí sa zúčastnili aj mladí excelentní vedci, ktorí sa podieľali na príprave Bratislavskej deklarácie na podporu mladých výskumníkov.
     ERAC má svoj mandát od roku 2010, kedy sa predchádzajúci orgán CREST pretransformoval do súčasnej podoby. Členmi  tohto výboru  sú zástupcovia  členských štátov EÚ a asociovaných krajín  k rámcovému programu Horizont 2020 na vysokej úrovni. Zasadnutie ERAC viedli dvaja spolupredsedovia, za Európsku komisiu generálny riaditeľ DG RTD (Research and Innovation) Robert-Jan SMITS a za členské štáty David WILSON z Veľkej Británie.
     Výjazdové zasadnutie ERAC sa zameralo na pripravovanú Európsku inovačnú radu (EIC), ako aj ďalšie témy týkajúce sa zlepšenia výskumného a inovačného ekosystému v EÚ smerujúce k vytvoreniu európskeho výskumného priestoru.
     Zástupcovia Slovenskej republiky predstavili témy, ktorým  sa  budú prioritne venovať počas predsedníctva v oblasti výskumu a inovácií, ako sú podpora mladých vedcov, rozšírenie účasti v rámcových programoch EÚ a podpora inovácií v malých a stredných podnikoch.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku