V Bratislave rokovali odborníci o zlepšení postavenia vzdelávania a výsledkoch PISA 2015

14.12.2016
     V dňoch 13. a 14. decembra 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ stretli generálni riaditelia  pre školské vzdelávanie (DG Schools). Hlavnou témou zasadnutia bolo zhodnotenie národných reforiem a politík v oblasti vzdelávania v materských, základných a stredných školách.
    
Plenárne  zasadnutie generálnych riaditeľov pre školské vzdelávanie otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.
     V úvodnom príhovore zdôraznila, že generálni riaditelia pre školské vzdelávanie sú neoddeliteľnou súčasťou tvorby európskych politík v oblasti vzdelávania v materských, základných a stredných školách a ako odborníci v danej oblasti prispievajú k zlepšovaniu postavenia vzdelávania v celej Európe.
     „Som presvedčená, že vaša expertíza a nasadenie napomôžu pozdvihnúť úroveň nášho spoločného podujatia, aby sme vedeli úspešne napredovať v zložitej ceste zvyšovania kvality a poslania vzdelávania tak, aby mali mladí ľudia v Európe dostatočné vedomosti, zručnosti a kompetencie pre úspešný, plnohodnotný a spoločensky prínosný život,“ uviedla O. Nachtmannová.
     Významnou súčasťou podujatia bola diskusia ku kľúčovým kompetenciám a Európskemu monitoru 2016. Pridanou hodnotou boli dva paralelné workshopy, a to Efektívna tvorba politík a využitie zdrojov v školskom systéme, ako aj Štrukturálne indikátory pre rozvoj inkluzívnych systémov v Európe.
     Výmena skúseností medzi členskými štátmi EÚ napomôže kontinuálnej práci počas nasledujúceho predsedníctva, ktoré prevezme Malta, ako aj kandidátskym krajinám uchádzajúcim sa o vstup do EÚ.
      Druhý deň podujatia účastníci hodnotili výstupy workshopov a diskutovali aj o zverejnených predbežných výsledkoch PISA 2015.

      Generálni riaditelia pre školské vzdelávanie z členských krajín EÚ prispievajú k tvorbe a prepojeniu európskych politík v oblasti  všeobecného vzdelávania. O informáciách a výsledkoch zo zasadnutí sa následne diskutuje v technických pracovných skupinách zriadených Európskou komisiou.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku