V Bratislave rokovali odborníci o potrebách meniaceho sa trhu práce

31.10.2019

     Za účasti podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej a štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša sa v utorok 29. októbra 2019 v Bratislave uskutočnila odborná konferencia k národnému projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.    
     Na konferencií s podtitulom „Udržíme krok s inováciami ku kvalitnej pracovnej sile?“ následne odborníci zo štátnej správy, ako aj zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov diskutovali o vplyve inovácií a digitalizácie na pracovný trh a systém vzdelávania.
     Konferenciu otvorili vystúpenia vyššie spomenutých zástupcov kľúčových rezortov k ťažiskovým témam a následne tiež spoločne vystúpili na tlačovej besede. Podujatie sa konalo v spojitosti so štúdiou dôsledkov digitálnej transformácie na trh práce pripravovanou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Predmetná štúdia MPSVaR SR, ako aj závery a odporúčania vyplývajúce z tejto konferencie poslúžia pri príprave komplexnej stratégie Práca 4.0.
     Vo svojom vystúpení štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová reflektovala na potrebu správne zameraného vzdelávania a prípravy pre trh práce, ako aj podporu celoživotného vzdelávania, ktoré sú kľúčom k zabezpečeniu pracovných síl pre potreby zamestnávateľov. Zdôraznila, že rýchly technologický pokrok a súvisiace zmeny pracovných profilov a požiadaviek si bude vyžadovať celoživotné vzdelávanie založené na silnej spolupráci a synergiách medzi priemyslom, vzdelávaním, odbornou prípravou a neustálym učením sa.
     Štátna tajomníčka následne poukázala na nástroje Národnej sústavy povolaní, Národnej sústavy kvalifikácií a Slovenského kvalifikačného rámca, ktoré sú dlhodobým a systematickým prístupom Slovenska na rozvoj kvalifikovanosti našich občanov. Tvorba týchto nástrojov si vyžaduje efektívnu spoluprácu s rezortmi, zamestnávateľmi a sociálnymi partnermi, preto pani štátna tajomníčka vníma synergiu všetkých zainteresovaných partnerov ako najlepší spôsob na udržanie kroku s inováciami.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku