V Bratislave odborníci diskutujú o tom, ako hodnotiť kvalitu vzdelávania

  • Dátum: 17.09.2013
     Hodnotenie kvality vzdelávania súčasný stav a perspektívy, pod týmto názvom sa včera začala v  hoteli Bratislava City trojdňová odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) na nej prezentuje a hodnotí výsledky národného projektu. Ambíciou organizátora konferencie je vytvoriť priestor aj na vzájomnú výmenu informácií a skúseností v oblasti hodnotenia výsledkov vzdelávania a hodnotenia kvality vzdelávania na Slovensku a v zahraničí a otvoriť možnosti vzájomnej spolupráce medzi domácimi a zahraničnými odborníkmi.
     Konferencia je jedným z výstupov trojročného národného projektu Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách SR v kontexte obsahovej reformy vzdelávania spolufinancovaného z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma vzdelávania, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. NÚCEM projekt realizuje od marca 2010 do novembra 2013.
     Hlavnými témami konferencie, nad ktorou záštitu prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, sú: metodológia, nástroje a výsledky meraní vedomostí a zručností žiakov základných a stredných škôl na národnej úrovni – na Slovensku a v zahraničí; výsledky medzinárodných štúdií v oblasti vzdelávania na Slovensku; indikátory a hodnotenie kvality a vzdelávania na Slovensku a v zahraničí.
     Súčasťou konferencie budú aj analýzy medzinárodných štúdií i odporúčania pre skvalitňovanie vyučovania na ZŠ a SŠ.
     „Rozhodli sme sa vytvoriť širší priestor, v ktorom budeme tematizovať rôzne aspekty a uhly prístupov k odbornému vnímaniu problematiky hodnotenia kvality vzdelávania na základných a stredných školách. Oslovili sme aj renomované výskumné a vzdelávacie inštitúcie v zahraničí, kde má najmä externá evalvácia bohatú tradíciu,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská a dodala, že popri významných odborníkoch z Holandska, Švédska a Veľkej Británie sa o skúsenosti podelia aj prednášatelia zo susedných krajín Česka, Poľska a Maďarska, s ktorými si je Slovensko blízke tak z hľadiska sociokultúrneho, historického, ako aj z hľadiska riešenia problémov v školstve.
     Kvalita vzdelávania a jej hodnotenie je zásadnou a prioritnou témou v rezorte školstva, a to tak na úrovni vysokého, ako aj regionálneho školstva. „Zmysluplne a efektívne nastavené rámce aktualizovaného obsahu vzdelávania sú východiskom pre kvalitné vyučovanie a výchovu žiakov. Rovnako mimoriadne dôležité je zodpovedne nastaviť odborné kritériá na hodnotenie kvality vzdelávania na našich základných a stredných školách a zároveň aj nasmerovať ich sebahodnotiace procesy pre rast kvality škôl a vzdelanostnej úrovne našich žiakov,“ zdôraznil v príhovore v mene ministra školstva Dušana Čaploviča generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Zdenko Krajčír.       
     NÚCEM sa v národnom projekte Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania zameral na inováciu systému národných meraní s cieľom hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ, čo umožní hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách z pohľadu potrieb vedomostnej spoločnosti a trhu práce. Zároveň tak bude možné ovplyvňovať účinnosť reformných zámerov a strategických rozhodnutí v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku z pohľadu medzinárodných štúdií v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov, monitorovať vzdelávacie výsledky vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.
 
Ing. Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku