V Banskej Bystrici sa konal odborný seminár o podpore šancí dospelých s nízkym stupňom vzdelania

     Dňa 20. novembra 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár s názvom „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“ Na seminári na zúčastnilo takmer 60 odborníkov z verejnej správy a samosprávy, mimovládneho sektora, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj študenti andragogiky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
     Seminár bol výsledkom dlhodobej spolupráce Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Centra spoločenských a psychologických vied SAV, odboru celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalších organizácií, ktoré pôsobia v oblasti podpory osôb s nízkym dosiahnutým vzdelaním.
     V súčasnosti je v EÚ viac ako 65 miliónov ľudí (cca. 22 % obyvateľov EÚ) s kvalifikáciou na nižšej úrovni ako vyššie sekundárne vzdelanie. Podobnému počtu Európanov chýbajú primerané zručnosti v čítaní a písaní a ešte väčšiemu počtu chýba matematická gramotnosť a digitálne zručnosti. Všetky tieto faktory zvyšujú riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia najslabších sociálnych skupín.
     Na Slovensku podiel osôb s nízkou kvalifikáciou predstavuje cca 8 %, čo je v porovnaní s priemerom EÚ pomerne priaznivé číslo, ale nízko kvalifikovaní ľudia na Slovensku predstavujú v porovnaní s inými štátmi EÚ skupinu s najhoršími sociálnymi a ekonomickými podmienkami pre život.
     Seminár sa snažil odpovedať na otázku, ako podporiť tieto skupiny ľudí smerom k vzdelávaniu v dospelosti, ktoré môže nielen zvýšiť ich šancu zamestnať sa, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu ich života a celej ich rodiny, aké aktivity a možné riešenia máme v súčasnosti na Slovensku k dispozícii a aké problémy sa snažíme adresovať. 
     Prezentácie predstavili v súčasnosti prebiehajúce projekty AINova (MOVED - Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých), ŠIOV (BLUESS - Plány rozvoja základných zručností na Slovensku) a Človek v ohrození (Agentúra práce).
     Seminár upozornil na možnosti využívania sociálnych podnikov na zapojenie nízko kvalifikovaných dospelých do celoživotného učenia sa pracovnými aktivitami. O možnostiach financovania týchto aktivít informovali zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (výzvy v rámci operačného programu Ľudské zdroje) a Národnej agentúry Erasmus + .
     Zahraničné skúsenosti predstavila Dearbháil Lawless z írskej organizácie AONTAS, ktorá má 50-ročné skúsenosti so vzdelávaním dospelých, najmä s etnickou menšinou írskych kočovníkov (Irish Travellers). Na konkrétnych príkladoch z praxe ukázala, ako môže byť problémom u nízko kvalifikovaných dospelých nie nechuť učiť sa, ale absolútny nedostatok sebavedomia. Zdôraznila dôležitosť komunitného vzdelávania a ako málo pravdepodobnú označila možnosť, že by sa dospelí ľudia, ktorí predčasne vypadli zo vzdelávacieho systému, vrátili naspäť do formálneho vzdelávania. Za prvý a veľmi dôležitý krok pre zapojenie nízko kvalifikovaných dospelých do vzdelávania považuje identifikáciu bariér, ktoré im bránia vzdelávať sa a následne návrh konkrétneho riešenia. Dôležitý je tiež individuálny prístup ku každému učiacemu sa postupné napredovanie s viditeľnými výsledkami. 
     Záver seminára tvorili diskusie, v ktorých účastníci zdieľali svoje skúsenosti s prácou s nízko kvalifikovanými dospelými v danom regióne.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky