Uznávanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v SR

Popis služby: Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní zo zahraničia na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike. Služba je určená občanom.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov so vzdelaním zo zahraničia, ktorí majú záujem o výkon konkrétneho regulovaného povolania v SR.

Na aký účel služba slúži: Služba je určená pre občanov, ktorí nadobudli vzdelanie súvisiace s regulovaným povolaním v zahraničí (a majú záujem o výkon spomínaného povolania v SR). Pomocou služby je možné požiadať si o uznanie dokladov o vzdelaní potrebných pre výkon regulovaného povolania.

Spôsob použitia služby: O uznanie dokladu je možné požiadať elektronicky, pomocou elektronického formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba vyžaduje autentifikáciu - na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška správneho poplatku je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch pre listinnú žiadosť 50 €. Pri elektronickej žiadosti je správny poplatok znížený o 50 %.

Link na papierovú verziu formulára služby: http://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/.

URL volania služby: https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=314585.
Skočiť na začiatok stránky