Už len desať dní majú rodičia na prihlásenie svojich detí do materských škôl

05.03.2010

    Spravidla od 15. februára do 15. marca zverejňujú riaditelia MŠ na svojich budovách a iných verejne dostupných miestach termín a miesto podávania žiadosti a podmienky prijímania detí do materskej školy. Deti sa do materskej školy prijímajúmpriebežne, alebo na nasledujúci školský rok.

    Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa. Ide zvyčajne o deti vo veku od troch do šiestich rokov. Ak má materská škola vytvorené vhodné podmienky, môže prijať aj dieťa od dvoch rokov. Prednostne sa však do materskej školy prijímajú päťročné deti a tie, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku.

    K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.  V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

    Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek materskú školu aj mimo svojho trvalého bydliska. V tom prípade môže riaditeľ  MŠ dieťa prijať, ak má dostatočnú kapacitu.

    Za pobyt detí v materskej škole zriadenej obcou  prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, mesačne sumu určenú zriaďovateľom. Za deti, ktoré si o rok začnú plniť povinnú školskú dochádzku, sa príspevok za pobyt v MŠ neuhrádza.

Bratislava 5. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku