Úspešný projekt sa udomácnil v stovkách škôl

     Metodicko-pedagogické centrum už tretí školský rok realizuje na 200 základných školách projekt, ktorý učiteľom pomáha v práci s deťmi nielen počas vyučovania, ale aj v rámci mimoškolských aktivít. Mesačne tak na školy putuje približne 500 000 eur na platy pedagogických asistentov a učiteľom za vedenie záujmových útvarov – krúžkov. Okrem financií má projekt aj iné benefity. Pomáha napríklad konkrétnym deťom z vylúčených spoločenstiev a  v realizácii potvrdil oprávnenú požiadavku na legislatívne zmeny.
     Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK) píše už štvrtý rok svoj úspešný životopis, a aj preto Metodicko-pedagogické centrum našlo možnosť na jeho ďalšie predĺženie. Prostredníctvom 200 zapojených škôl sa na aktivitách projektu zúčastňuje nielen 28 000 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale všetkých 45 000 žiakov, ktorí tieto školy navštevujú.
     Projekt podporuje celodenný výchovný systém, na vedení krúžkov sa na základe dohôd o pracovnej činnosti podieľa 2 500 pedagógov, ktorým Metodicko-pedagogické centrum z prostriedkov projektu každý mesiac hradí mzdu. Súčasťou národného projektu je aj vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov a technická podpora aktivít. Metodicko-pedagogické centrum zodpovedá za administráciu projektu a školám poskytuje podporný servis.
     Prvá materiálna podpora 200 škôl zaradených do projektu sa týkala didaktických balíčkov, ktoré si školy tvorili podľa svojich potrieb. Niektoré v rámci týchto balíčkov žiadali záhradné náradie, iné napríklad hudobné, športové či kuchynské vybavenie. V súčasnosti už výučbu tvorí viac ako 68 000 tovarov v rámci didaktického balíčka a rezort školstva spustil elektronickú aukciu na ďalšie didaktické balíčky. Aj tie si vopred nastavili samotné školy podľa toho, akú výpočtovú techniku či informačno-komunikačnú techniku potrebujú pre svoju výučbu.
     Metodicko-pedagogické centrum na základe skúsenosti z tohto projektu požadovalo legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú posudzovania žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Čo v praxi znamená navýšené finančné prostriedky pre vzdelávanie týchto detí, udržanie pedagogických asistentov či podporu stravovania žiakov. Od týchto zmien zároveň očakávame zachovanie trvalej udržateľnosti projektu, ktorý do výučby, výchovy a mimoškolských aktivít zakomponoval pozíciu pedagogického asistenta. Na každej škole pritom dnes pracujú dvaja asistenti učiteľa, ktorým sa pravidelne refunduje mzda. Na školách ich dnes cez eurofondy pôsobí 400. Podľa vyjadrenia samotných škôl je práve pozícia pedagogického asistenta najväčším prínosom implementovaných projektov.
     Celkový objem finančných prostriedkov v tomto národnom projekte predstavuje takmer 25 mil. eur, z ktorých je na mzdy učiteľov vyčlenených takmer 8,5 mil. eur, čo je takmer 34 percent, na krúžky necelých 4 mil. eur (16 percent). Technická podpora aktivít pritom predstavuje 8 percent z rozpočtu projektu a samotné technické vybavenie tvorí 4 percentá z rozpočtu.
     Projekt je jedným z prvých národných projektov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania. Obdobný projekt je realizovaný od roku 2013 v prostredí materských škôl.  
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky