Úspechy IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže v roku 2020

 • Foto: IUVENTA
 • Dátum: 04.01.2021

Pre rok 2020 bolo v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže naplánovaných množstvo aktivít a podujatí, avšak pandemická situácia výrazne poznačila predovšetkým podujatia v prezenčnej forme. Dokázali sme sa tejto situácii prispôsobiť a preniesť aktivity do online priestoru, čo malo v konečnom dôsledku pozitívny dopad. Využili sme situáciu, kedy bola väčšina nielen mladých ľudí, ale aj pracovníkov s mládežou doma, a snažili sme sa im prinášať školenia, webináre, aktivity, podcasty, náučné videá, ktoré mali za cieľ motivovať, rozvíjať a učiť hravou a neformálnou formou v pohodlí domova.

logo IUVENTA

Podpora práce s mládežou

V roku 2020 zabezpečil Odbor podpory práce s mládežou 30 akreditovaných vzdelávacích programov, do ktorých sa zapojilo 361 účastníkov. Počet úspešných absolventov je 348. Najvyšší záujem bol o vzdelávania zamerané na projektové riadenie a plánovanie, ako aj na digitálnu prácu s mládežou. Reakcia na krízu spôsobenú koronavírusom a prechod do dištančnej formy vzdelávania spočíval v úprave metodických materiálov vzdelávacích programov a ich prispôsobenie pre online priestor. V období od apríla do decembra 2020 sa  tak podarilo v dištančnej forme zrealizovať tieto akreditované vzdelávacie programy:

 • Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou,
 • ON/OFF,
 • Strategické plánovanie a procesné riadenie pre mimovládne organizácie,
 • Projektový manažment v práci s mládežou I. a II. Modul,
 • Projekt je zmena,
 • Globálne vzdelávanie,
 • Podpora kariérneho poradenstva mládeže,
 • SAMO - Tvorba strategického dokumentu a implementácia rozvoja práce s mládežou.

Odbor podpory práce s mládežou zároveň zabezpečil 75 podporných a rozvojových aktivít pre mládež, pracovníkov s mládežou a mládežnícke organizácie, najmä v období, kedy práca s mládežou bola výrazne ovplyvnená koronakrízou. Pracovníci odboru a regionálni koordinátori každý pracovný deň od 27. októbra do 22. decembra zabezpečovali webináre a online workshopy, v spolupráci s externými odborníkmi a pracovníkmi detských a mládežníckych organizácií.

Témy aktivít boli rôzne, od zdravého životného štýlu a kultúry, po prevenciu sociálno-patologických javov a pedagogickú komunikáciu. Mnohé z nich sú stále dostupné vo video archíve na Facebookovej stránke Iuventy (dostupné tu). Podobné aktivity budú zabezpečené aj v ďalšom období. Výborný ohlas zaznamenalo napr. podujatie Iuvenťácky týždeň s Google Certified Trainers, ktorý prebiehal od 10. do 13. novembra 2020. Celkovo sa ho zúčastnilo 160 účastníkov. Webinár Spoločenské hry a ich využitie v práci s deťmi a mládežou si pozrelo 4.800 záujemcov.

Počas roka sa podarilo pripraviť aj dve publikácie:

 • Využitie storytellingu v práci s mládežou, Janette Motlová, Ivana Boboňová, 2020 (dostupné tu)
 • Rok so žiackou školskou radou, Jana Miháliková, Miroslava Chrienová, aktualizácia 2020 (dostupné tu)

Odbor podpory práce s mládežou v roku 2020 taktiež zabezpečoval implementáciu dotačnej schémy MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež na roky 2014-2020“ a bol sekretariátom Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou.
 

Organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží

Oblasť vyhľadávania a podpory talentovanej mládeže patrí medzi nosné aktivity IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, a to predovšetkým formou realizácie predmetových olympiád a postupových súťaží.

V marci 2020 IUVENTA zorganizovala na Fakulte prírodných vied UPJŠ v Košiciach celoštátne kolo 56. ročníka Chemickej olympiády. Záštitu nad podujatím prevzali primátor mesta Košice a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zdalo sa, že vzniknutá pandemická situácia znemožní organizovanie ďalších celoštátnych kôl. Našťastie tomu tak nebolo.

Vytvorenie modelu dištančných celoštátnych kôl umožnil IUVENTE zorganizovať v neľahkej situácii ďalších 6 celoštátnych kôl – išlo o nasledovné:

 • Matematická olympiáda,
 • Biologická olympiáda,
 • Geografická olympiáda,
 • Olympiáda v informatike,
 • Turnaj mladých fyzikov,
 • Dejepisná olympiáda.

Celoštátne kolá absolvovalo spolu 262 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Spolu so sústredeniami boli základným predpokladom účasti na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach. Z nich sa v roku 2020 uskutočnili len niektoré, a to dištančnou formou.

Slovenskí súťažiaci na nich získali 1 zlatú, 14 strieborných a 20 bronzových medailí. K najvýznamnejším úspechom patrí zlatá medaila z Európskej fyzikálnej olympiády, druhé miesto v absolútnom poradí slovenského družstva na Rakúskom turnaji mladých fyzikov, 6 medailí z Medzinárodnej matematickej olympiády, 5 medailí zo Stredoeurópskej matematickej olympiády a 4 medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády.

Školský rok 2020/2021 sa niesol v znamení významného vstupu IUVENTY nad rámec svojej bežnej agendy, do organizácie niektorých školských a okresných kôl, aby nebola ohrozená ich kontinuita v čase uzatvorenia škôl. Konkrétne to bolo školské kolo Pytagoriády v online formáte prostredníctvom platformy EduPage, do ktorého sa zapojilo 48 961 žiakov z 1 329 škôl z celého Slovenska, ale aj online okresné kolá z Technickej olympiády a Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Už teraz IUVENTA pripravuje online okresné kolá Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku.

 

Program Erasmus+ pre mládež a šport a Európsky zbor solidarity

Program Erasmus+ pre mládež a šport

V rámci Výzvy na podávanie návrhov projektov na rok 2020 bolo v programe Erasmus+ pre mládež a šport v SR v roku 2020 podporených 107 projektov vo výške 4,58 milióna eur. Okrem hlavnej výzvy na rok 2020 vyhlásila Európska komisia v auguste 2020 doplňujúcu výzvu Erasmus+ v kľúčovej akcii KA2 – Strategické partnerstvá, ktorá je odpoveďou programu na riešenie dopadov krízy Covid-19. Jej cieľom bolo podporiť projekty zamerané na podporu tvorivosti prostredníctvom kultúry a umenia. V rámci sektora mládeže je tak na Slovensku k dispozícii dodatočných 0,7 milióna eur.

V kľúčovej aktivite 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bolo v roku 2020 za oblasť mládeže podaných 161 projektov, pričom schválených bolo 84 z nich. V kľúčovej aktivite 2 (KA2) – Strategické partnerstvá bolo v roku 2020 za oblasť mládeže podaných 42 projektov, pričom schválených bolo 14 z nich. V rámci dodatočnej výzvy na podporu kreativity a kultúry bolo podaných 22 projektov, z nich 6 bolo schválených. V kľúčovej aktivite 3 (KA3) – Podpora reformy politík bolo za oblasť mládeže podaných 26 projektov, z ktorých bolo schválených 9. Do všetkých podporených projektov by sa malo zapojiť viac ako 450 organizácií s 3265 účastníkmi, z toho 1363 z nich s nedostatkom príležitostí a so špeciálnymi potrebami.

Pre podporené Aktivity nadnárodnej spolupráce Národná agentúra v roku 2020 zorganizovala 9 školení, z toho bolo 5 prezenčnou formou a 4 kvôli situácii so šírením vírusu Covid-19 dištančnou formou. Na aktivitách sa zúčastnilo 180 ľudí. Aj napriek tomu, že ochorenie Covid-19 výrazne zamedzil cestovanie, v roku 2020 sa podarilo vyslať na zahraničné projekty a školenia 50 účastníkov.

Môžeme konštatovať, že pandémia Covid-19 mala mimoriadny dopad na program Erasmus+. Jedným z hlavných cieľov programu je sprostredkovávať mobility v zahraničí, pretože práve táto priama skúsenosť rozširuje obzory účastníkov, pomáha znižovať radikalizáciu, zvyšuje pochopenie a citlivosť voči iným kultúram, zvyšuje jazykové kompetencie účastníkov, ich mäkké zručnosti a pod.

Aplikovaním doložky vyššej moci bolo možné individuálne posudzovať žiadosti o uznanie finančných nákladov súvisiacich so zrušením alebo predčasným ukončením mobility, rovnako bolo umožnené predĺžiť trvanie projektov aj nad rámec pravidiel programu, keďže realizátori nemali možnosť zorganizovať všetky naplánované aktivity a mobility v zahraničí, prípadne realizovať pôvodne plánované fyzické aktivity vo virtuálnom prostredí alebo zmiešanou formou.
 

Program Európsky zbor solidarity

V roku 2020 bolo v programe Európsky zbor solidarity v SR z Európskej komisie alokovaných 2,5 milióna eur, z ktorých bolo podporených 58 projektov.

V rámci Dobrovoľníckych aktivít bolo podaných 39 projektov, pričom schválených bolo 31. V programe Stáže a pracovné umiestnenia boli podané 4 projekty a schválené boli 2. 

V oblasti solidarity bolo podaných celkovo 50 projektov a schválených bolo 25 z nich. Všetky schválené projekty počítajú so zapojením 181 mladých ľudí.

Pre podporné Aktivity zamerané na sieťovanie Národná agentúra v roku 2020 zorganizovala 11 školení, z toho bolo 6 prezenčnou formou a 5 kvôli situácii so šírením pandémie vírusu Covid-19 formou dištančnou. Na aktivitách sa zúčastnilo 180 ľudí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku