Usmernenie pre zariadenia školského stravovania platné do 31. 5. 2020 (19. 5. 2020)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3991/2020 zo dňa 13. mája 2020, vydáva toto usmernenie pre zariadenia školského stravovania k aplikácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z.“). Toto usmernenie je vydané na obdobie do obnovenia školského vyučovania v zmysle rozhodnutia ministra č. 2020/12033:1-A2110 (rozhodnutie ministra č. 2020/12033:1-A2110 je účinné od 1. júna 2020).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku