Usmernenie pre zákonných zástupcov uchádzačov k procesu prijímania žiakov na stredné školy v školskom roku 2020/2021 (pre školský rok 2021/2022)

I. Termíny

a) do 20. mája 2021: doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
b) do 25. mája 2021: doručenie potvrdenia zákonného zástupcu plnoletého žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľovi strednej školy o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole.

II. Postup doručovania informácií a zasielania potvrdenia o nastúpení/nenastúpení na strednú školu

 • Rozhodnutie o prijatí pošle stredná škola prostredníctvom správy v informačnom systéme základnej školy (ak základné aj stredná škola používajú rovnaký školský informačný systém) alebo e-mailom na emailovú adresu zákonného zástupcu uchádzača (ak základná a stredná škola používajú rôzny školský informačný systém).
 • Uchádzač obdrží v správe/emaile odkaz na webstránku strednej školy, kde nájde rozhodnutie o prijatí/neprijatí.
 • Po kliknutí na odkaz v správe sa uchádzačovi zobrazia podané prihlášky a výsledky prijímacích skúšok, rozhodnutie o prijatí/neprijatí a link na záväzné potvrdenie, že žiak nastúpi na strednú školu,
 
a) Ak je uchádzač prijatý aspoň na jednu školu:
 • počká, kým bude mať zobrazené informácie zo všetkých škôl, na ktoré podal prihlášku (alebo ak preferuje iba jednu školu, na ktorú chce nastúpiť, počká na správu z tejto školy)
 • žiak si vyberie tú strednú školu, na ktorú sa rozhodol nastúpiť,
 • klikne na link na záväzné potvrdenie o nastúpení, zároveň je potrebné pripojiť podpísané a nascanované potvrdenie o nastúpení na štúdium. Šablónu potvrdenia si zákonný zástupca môže stiahnuť v elektronickom systéme kliknutím na "Tu je vzor potvrdenia". Vyplnené tlačivo oskenuje a pripojí ako súbor. 
Pozn.: Naskenovaného tlačivo o nastúpení na štúdium na strednej škole  môže zákonný zástupca poslať strednej škole aj emailom, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy – v tomto prípade riaditeľ strednej školy zaznačí, že žiak nastupuje na strednú školu a ostatné školy automaticky dostanú notifikáciu,
 • kliknutím na "Odoslať" v elektronickom systéme základnej školy alebo odoslaním spätného emailu na adresu strednej školy zákonný zástupca uchádzača potvrdí nástup na strednú školu, na ktorú jeho dieťa nastupuje -informačný systém základnej školy automaticky odošle notifikáciu všetkým ostatným školám, na ktoré žiak podal prihlášku na štúdium na strednej škole a ktoré používajú rovnaký základná škola, že žiak nastupuje na inú strednú školu.
b) Ak uchádzač nie je prijatý:
 • v elektronickom systéme uvidí možnosť podať odvolanie – link n podanie odvolania
 • ak chce podať odvolanie, vyplní tlačivo na odvolanie (vzor tlačiva na odvolanie je k dispozícii na stiahnutie), oscanuje a odošle
 • v prípade, že riaditeľ strednej školy odvolaniu vyhovie (toto môže nastať aj po 25. máji 2021, nakoľko náhradný termín žiakom v karanténe mohol byť určený aj po 25.5.2021), bude zákonnému zástupcovi doručená nová správa, ktorá bude obsahovať rozhodnutie o prijatí – žiak ho môže potvrdiť postupom podľa predchádzajúceho bodu a)
 • odoslaním scanu tlačiva o nastúpení na štúdium sa automaticky odošle notifikácia ostatným školám, na ktoré si žiak podával prihlášku.

III. Odporúčania, ako postupovať v prípade, že

A. dieťa bolo úspešné v prijímacom konaní na obe (resp. všetky) školy, na ktoré sa hlásilo – dostalo rozhodnutie o prijatí na obe školy:

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. a) potvrdí najneskôr do 25. mája 2021 nástup dieťaťa na školu, ktorú preferuje.

B. dieťa bolo úspešné v prijímacom konaní na strednú školu (A) aj strednú školu (B); bolo prijaté na školu (A), nebolo prijaté na školu (B) z dôvodu nedostatku miesta – chcelo by študovať na škole (B):

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. a) potvrdí najneskôr do 25. mája 2021 nástup dieťaťa na školu, na ktorú bolo prijaté (A).  

Zároveň zákonný zástupca postupom podľa bodu II. b) podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na strednú školu (B), v zmysle § 68 ods. 4 školského zákona. Ak bol zákonný zástupca v procese odvolania úspešný a jeho dieťa bolo prijaté na strednú školu (B), potvrdiť nástup dieťaťa na školu (B). Škola A v informačnom systéme uvidí informáciu, že rodič záväzne potvrdil nástup dieťaťa na školu B.

C. dieťa nebolo prijaté ani jednu strednú školu z dôvodu nedostatku miesta, alebo z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania:

Zákonný zástupca postupom podľa bodu II. b) podá odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí na každú strednú školu, v zmysle § 68 ods. 4 školského zákona. Ak bol zákonný zástupca v procese odvolania úspešný a jeho dieťa bolo prijaté na strednú školu, potvrdiť nástup dieťaťa na školu postupom podľa bodu II. a).

D. dieťa nebolo prijaté ani jednu strednú školu z dôvodu nesplnenia podmienok prijímacieho konania:

Dieťa môže vykonať prijímaciu skúšku v druhom kole na školách, ktoré druhé kolo budú organizovať. O konaní prijímacej skúšky v druhom kole na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka rozhodne riaditeľ strednej školy (§ 66 ods. 7 školského zákona). Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok, z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

Zoznamy voľných miest v stredných školách po jednotlivých termínoch prijímacieho konania zverejňujú aj okresné úrady v sídle kraja.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky