Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Opravná skúška externej časti maturitnej skúšky a opravná skúška písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 v mieste určenom okresným úradom v sídle kraja, ktoré žiaci vykonajú prezenčne musí prebiehať v súlade s ustanoveniami:

 • uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 zo dňa 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
 • vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 132/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa a
 • vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Riaditeľ strednej školy zároveň primerane upraví proces konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak aby boli dodržané nasledovné podmienky:

 • skúška realizuje za prítomnosti najviac 5 žiakov a jedného administrátora v miestnosti
 • opravnej maturitnej skúšky sa môže zúčastniť len žiak, člen maturitnej komisie a administrátor opravnej maturitnej skúšky, ktorý sa pred vstupom do budovy preukáže antigénovým testom alebo PCR testom nie starším ako 7 dní alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, alebo preukáže, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu alebo potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 starším ako 14 dní.
 • pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu žiakom, členom maturitnej komisie a administrátorom opravnej maturitnej skúšky; osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené
 • v priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov
 • vzdialenosť medzi pracovnými miestami žiakov by mala byť minimálne 2 m, rozmiestnenie žiakov v laviciach je striedavé
 • každý žiak, člen maturitnej komisie aj administrátor musí mať počas celého priebehu opravnej maturitnej skúšky ako aj pobytu v spoločných priestoroch zariadenia nasadený  respirátor bez výdychového ventilu (najmenej typu FPP2) a používať vlastné písacie potreby,
 • minimalizuje sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • každý žiak, člen maturitnej komisie aj administrátor  priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ...)
 • je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky