Usmernenie pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl (24. 2. 2021)

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu naďalej platí, že celá Slovenská republika je v IV. stupni varovania COVID AUTOMATU. Zároveň platí, že posudzované indikátory Ministerstvom zdravotníctva SR dosahujú stanovený limit na celonárodnej úrovni, a preto sa aktuálne celá Slovenská republika riadi opatreniami na celonárodnej úrovni.

POSTUP PODĽA COVID AUTOMATU

V dokumente COVID AUTOMAT, ktorý bol aktualizovaný 2. februára 2021, je v čiernej fáze (IV stupeň varovania) uvedené nasledovné:

 • materské školy vrátane špeciálnych materských škôl – prezenčne
 • základné školy 1. stupeň – prezenčne
 • špeciálne základné školy - prezenčne
 • špeciálne stredné školy vrátane odborných učilíšť a praktických škôl – prezenčne
 • stredné školy iba koncové ročníky – prezenčne
 • 5 detí/žiakov na 1 učiteľa, ktoré/ktorí sa nevedia učiť dištančne – prezenčne

Zároveň COVID AUTOMAT uvádza podmienku testovania sa rodičov (zákonných zástupcov), žiakov pri prezenčnej výučbe podľa frekvencie platnosti testu. Platnosť testu pre IV. stupeň varovania je 7 dní. Do okruhu testovaných osôb podľa COVID AUTOMATu sa nezaraďujú deti materských škôl a žiaci 1. stupňa základných škôl, a podľa uznesenia vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021 sa v špeciálnych školách (materské, základné a stredné) taktiež nezaraďujú deti a žiaci do okruhu testovaných. Povolenie prezenčnej výučby vo formáte 5 žiakov na 1 učiteľa sa vzťahuje na 2. stupeň základných škôl a stredné školy, okrem končiacich ročníkov z dôvodu, že na týchto školách aktuálne prebieha dištančná forma vzdelávania a pre žiakov bez možnosti prístupu k dištančnej forme sa umožňuje prezenčná forma vzdelávania za podmienky testovania tejto skupiny žiakov.

COVID AUTOMAT dostupný na:

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/covid_automat_2_2_2021.pdf

 

OBNOVENÉ PREZENČNÉ VZDELÁVANIE PODĽA ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 je  vydané v súlade s opatreniami na celonárodnej úrovni v zmysle COVID AUTOMATU, ako aj v súlade s aktuálne platným uznesením vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021.

Rozhodnutie ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú v:

 • materských školách, špeciálnych materských školách a materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 • základných školách na prvom stupni,
 • základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
 • základných školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 • špeciálnych základných školách,
 • stredných zdravotníckych školách,
 • stredných školách v posledných ročníkoch,
 • stredných školách okrem posledných ročníkov pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
 • stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, odborných učilištiach a praktických školách,
 • v základných umeleckých školách, ale iba individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Dostupné na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-2-2021/

PODMIENKY PRE OBNOVENIE PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Uznesenie vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021 obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021 Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do školy a školského zariadenia, a cestu späť, ak jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 • cestu žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy vyššie do školy a školského zariadenia, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť, a ak jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak zákonný zástupca bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Aby teda deti a žiaci mohli vôbec prísť do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Taktiež pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí uznesenie vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v období od 8. februára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 19. marca 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:  

 • cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Taktiež, aby sa učiteľ mohol dostaviť do školy, kde prebieha prezenčná forma vzdelávania, je potrebné, aby spĺňal vyššie uvedené podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021 a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Dostupné na:

Uznesenie vlády SR č. 77/2021 z 5. februára 2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19043/1

Vyhláška ÚVZ SR č. 47/2021: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

 

KONTROLOVANIE PLATNOSTI TESTOV

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021 §1 sa v období od 8. februára 2021 do 19. marca 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Medzi osoby, ktorým je umožnený vstup do škôl a školských zariadení patria okrem žiakov do 10 rokov veku aj osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne osoby, ktoré spĺňajú niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorým preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť (nie ho spracovávať a archivovať).

 

Dostupné na:

Vyhláška ÚVZ SR č. 47/2021: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

 

ČO V PRÍPADE, AK RÚVZ VYDÁ ODPORUČENIE NEOBNOVIŤ PREZENČNÚ FORMU VZDELÁVANIA

Takéto odporúčanie nie je prekážkou pre obnovenie prezenčnej výučby v žiadnom okrese v Slovenskej republike, lebo sa riadime COVID AUTOMATOM, ktorý aj v prípade čierneho okresu povoľuje isté formy prezenčnej výuky, za predpokladu splnenia stanovených podmienok, a k tomu sú vydané príslušné uznesenia vlády SR, ako aj rozhodnutie ministra, ktoré uvádzame aj v tomto dokumente. Riaditeľ školy však môže prihliadať na takéto odporúčanie RÚVZ, a v tomto prípade je škola zavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy so súhlasom zriaďovateľa, ak sa tak rozhodne, lebo rozhodnúť sa tak môže riaditeľ školy/zriaďovateľ v dôsledku splnomocnenia vyplývajúceho z rozhodnutia ministra. Riaditeľ/zriaďovateľ môže využiť takéto právo na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ďalej podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 z 5. februára 2021 sa môže riaditeľ školy/zriaďovateľ rozhodnúť, ako mu to prevádzkové podmienky umožňujú, zabezpečovať prezenčnú formu vzdelávania v rozsahu a za podmienok uvedených v predmetnom rozhodnutí, avšak ak sa v škole neobnoví prezenčná forma vzdelávania, tak naďalej musí škola poskytovať dištančnú formu vzdelávania. Táto povinnosť vyplýva z Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810, kde je uvedené nasledovné: školské vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.

V čiernom okrese ďalej môže byť prerušené školské vyučovanie prezenčnou formou vzdelávania na základe rozhodnutia RÚVZ vo forme vyhlášky zverejnenej vo Vestníku vlády. Vydané rozhodnutie RÚVZ je záväzné, odporúčanie RÚVZ nie. Z uvedeného vyplýva, že v čiernom okrese, pokiaľ nie je vydané rozhodnutie RÚVZ, je zabezpečovaná prezenčná forma vzdelávania podľa podmienok uvedených v COVID AUTOMATE, v uznesení vlády SR, vo vyhláške ÚVZ SR, a na to nadväzného rozhodnutia ministra.

Dostupné na:

Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 dostupné na:

https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

Rozhodnutie č. 2021/10079:1-A1810  z 5. februára 2021 dostupné na:

https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf

 

PRECHÁDZANIE MEDZI OKRESMI

Je možné za účelom návštevy školy a školského zariadenia. Uznesenie vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021 jasne v bodoch 1., 16., 17 uvádza, že jednou z výnimiek je cesta do a zo školy a školského zariadenia, avšak len za predpokladu, že sú splnené podmienky preukázania sa negatívnym výsledkom testu určenej osoby.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky