Usmernenie k vytváraniu podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami

Na seminári pre koordinátorov vysokých škôl 20.05.2014 bol predstavený návrh metodického usmernenia pre vysoké školy na vytváranie podmienok pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách. Na základe pripomienok od koordinátorov jednotlivých vysokých škôl a ďalšej diskusie v Rade ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami bolo pripravené odporúčanie pre jednotlivé vysoké školy v tejto oblasti. 

Podnety na aktualizáciu predmetného dokumentu je možné adresovať odboru vysokoškolského vzdelávania (odbor.vsv@minedu.sk). 

Publikovaný dokument nie je zverejňovaný ako metodické usmernenie ministerstva. 
  • Usmernenie k vytváraniu podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku