Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 - 2013

23.05.2013

Usmernenie k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „usmernenie“) svojim obsahom vychádza z potreby spresnenia a doplnenia platných materiálov a uznesení, a to najmä Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Usmernenia MF SR č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Usmernenia č. 15/2008-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2008 a zavedením meny euro v Slovenskej republike v rámci programového obdobia 2004 – 2006 a programového obdobia 2007 – 2013.

Predmetné usmernenie vychádza zo základných právnych predpisov EÚ, ako napr.:

  1. nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“) v platnom znení;
  2. nariadenie Komisie č. (ES) 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“) v platnom znení;
  3. rozhodnutia Komisie č. C(2013) 1573 z 20. 03. 2013 o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013).

Pri príprave a spracovávaní tohto usmernenia boli zároveň zohľadnené skúsenosti z procesu ukončenia pomoci operačných programov zo štrukturálnych fondov v rámci programového obdobia 2004 – 2006.

Komplexným cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém vo vzťahu k ukončeniu pomoci pre operačné programy financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007 – 2013, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2007 – 2013 na národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie pomoci v programovom období 2007 – 2013.

Pre účely tohto materiálu sa úlohy riadiaceho orgánu vzťahujú aj na sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, ak je to relevantné.

Úlohou certifikačného orgánu, platobnej jednotky, orgánu auditu, jednotlivých riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, spolupracujúceho orgánu, orgánu vydávajúceho rozhodnutie v správnom konaní, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov je prispôsobiť a jasne špecifikovať usmernenie na svoje špecifické podmienky (podľa špecifík fondov a operačných programov), pričom uvedené usmernenie je potrebné chápať ako stanovenie minimálnych požiadaviek na národnej úrovni. Zainteresovaný orgán môže pristúpiť aj k prísnejším pravidlám.

Usmernenie sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom, resp. na vládny audit.

Usmernenie nadobudlo účinnosť 24. 04. 2013.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku