Navigácia

Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školských internátoch od 7. 5. 2021 do 16. 5. 2021

Usmernenie k ubytovaniu žiakov v školských internátoch

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 sa s účinnosťou od 26.04.2021 obnovuje prevádzka  školských internátov pre žiakov stredných škôl (ďalej len „školský internát“) podľa aktualizovaného COVID AUTOMATU.

  1. Obnovenie prevádzky internátov sa riadi podľa zaradenia okresu, v ktorom sa nachádza internát, do rizikového stupňa  (farby okresu v COVID AUTOMATE).

 

  1. Prevádzka internátov sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorí sa podľa COVID AUTOMATU zúčastňujú prezenčnej výučby v škole:

Stupeň

Monitoring

I. stupeň ostražitosti

II. stupeň ostražitosti

I. stupeň varovania

II. stupeň varovania

III. stupeň varovania

IV. stupeň varovania

Školy (na regionálnom princípe vrátane I. – IV.  stupňa varovania)

Internáty otvorené bez obmedzení

Internáty otvorené iba pre: žiakov SŠ, GYM8, ŠŠ a internáty VŠ pre študentov s prezenčnou výukou v obmedzenej kapacite, pre študentov zdravotníckych odborov a pre študentov pri výkone praxe a záverečných skúšok

Internáty otvorené iba pre: žiakov SŠ, GYM8, ŠŠ a internáty VŠ pre študentov s prezenčnou výukou v obmedzenej kapacite, pre študentov zdravotníckych odborov a pre študentov pri výkone praxe a záverečných skúšok

Internáty otvorené iba pre: žiakov SŠ, GYM8, ŠŠ a internáty VŠ pre študentov zdravotníckych odborov, študentov pri výkone praxe a záverečných skúšok

 

Internáty zatvorené okrem: internátov pre študentov pri výkone praxe a záverečných skúšok, žiakov/poslucháčov/študentov zdravotníckych odborov SŠ a VŠ, pre žiakov špeciálnych škôl a pre končiace ročníky SŠ a GYM8

Internáty zatvorené okrem: internátov pre študentov pri výkone praxe a záverečných skúšok, žiakov/poslucháčov/študentov zdravotníckych odborov SŠ a VŠ, pre žiakov špeciálnych škôl

Internáty zatvorené okrem:

internátov pre žiakov/poslucháčov/študentov zdravotníckych odborov SŠ a VŠ, pre žiakov špeciálnych škôl

 

  1. Žiakom, ktorým v danom stupni COVID AUTOMATU nie je umožnená prezenčná výučba, nie je umožnené ubytovanie v školskom internáte.

 

  1. V školskom internáte môžu byť ubytovaní iba žiaci, ktorí sa v škole zúčastňujú prezenčnej výučby alebo kombinovanej prezenčnej a dištančnej výučby a ktorí neprejavujú príznaky ochorenia COVID 19. Žiaci, ktorí majú nariadenú karanténu/domácu izoláciu, musia zostať v karanténe/izolácii v domácom prostredí. Karanténu/izoláciu nie je možné v žiadnom prípade absolvovať na školskom internáte.

 

  1. Ak je školský internát v okrese, v ktorom je potreba preukazovania sa negatívnym AG alebo PCR testom pri vstupe do budovy školy, pre vstup žiaka do budovy školského internátu platia rovnaké pravidlá, aké platia pre tohto žiaka pre vstup do budovy školy, ktorú navštevuje.

 

  1. Pokiaľ sa v školskom internáte alebo v škole, ktorú žiak ubytovaný v školskom internáte navštevuje vyskytol prípad pozitívne testovaného žiaka alebo sa žiak ubytovaný v školskom internáte stal úzkym kontaktom, riaditeľ školského internátu postupuje podľa COVID ŠKOLSKÉHO SEMAFORU  a zabezpečí opatrenia kvôli prevencii šírenia nákazy COVID.

 

  1. Pri ubytovaní žiakov v školskom internáte je potrebné postupovať podľa princípu zónovania, t.j. zabezpečiť, aby všetky izby boli obsadené a aby sa čo najmenej premiešavali rôzne skupiny žiakov. Skupinu žiakov pri ubytovaní tvoria žiaci, ktorí sú počas školského vyučovania v blízkom kontakte – spolu v jednej triede. Ak je žiakov z jednej triedy ubytovaných na internáte málo, potom skupinou žiakov, ktorí sú počas vyučovania v blízkom kontakte, sú žiaci jedného ročníka, resp. jednej školy.

 

Princíp zónovania:

Všetky izby internátu musia byť použité pre ubytovanie žiakov, ideálne jeden žiak na izbe. Ak to nie je možné, postupuje sa nasledovne:

  • Najskôr sa umiestňujú na izbu žiaci jednej triedy (obsadí sa aj plná kapacity izby, ak je toľko žiakov z jednej triedy ubytovaných na internáte). Ak sa dá, dodrží sa pravidlo maximálne troch tried na poschodí a zároveň aby sa obsadili všetky poschodia internátu a obsadili všetky izby internátu.
  • Ak nie je možné ubytovať všetkých žiakov podľa predchádzajúceho odseku, ubytovávajú sa na izbe žiaci jedného ročníka. Ak sa dá, dodrží sa pravidlo maximálne tri ročníky na poschodí a zároveň aby sa obsadili všetky poschodia internátu a obsadili všetky izby internátu.
  • Ak nie je možné ubytovať všetkých žiakov podľa predchádzajúceho odseku, ubytovávajú sa na izbe žiaci jednej školy. Ak sa dá, dodrží sa pravidlo maximálne troch škôl na poschodí, aby sa obsadili všetky poschodia internátu a obsadili všetky izby internátu. Ak to nie je možné, ubytujú sa na jednom poschodí aj žiaci z viac ako troch škôl. Obsadia sa všetky poschodia internátu a obsadia sa všetky izby internátu.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky