Navigácia
Skočiť na obsah

Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie - vzdelávacie poukazy (6. 5. 2020)

Príspevky na záujmové vzdelávanie na rok 2020 boli pridelené školám a školským zariadeniam (ŠZ) podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov v súlade s právnymi predpismi na začiatku kalendárneho roka. Z týchto príspevkov sa uhrádza záujmové vzdelávanie poskytované školami a ŠZ.

Národná rada SR schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z.

Podľa § 9i  ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.“

Krízovou situáciou je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. Na základe uvedeného, v súčasnosti možno použiť príspevok na záujmové vzdelávanie okrem záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti aj na iný účel. Podstatné je, že tento účel musí bezprostredne súvisieť so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie, napríklad môže ísť o dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky,....

Školy/ŠZ, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy, boli povinné žiakom poskytnúť v školskom roku záujmové aktivity v rozsahu najmenej 60 hodín. V opačnom prípade museli finančné prostriedky, ktoré im boli poskytnuté na záujmovú činnosť, vrátiť do štátneho rozpočtu.

Vláda SR schválila dňa 28.4.2020 novelu nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov – nariadenie vlády č. 105/2020 Z. z.

Podľa § 9 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení účinnom od 2. 5. 2020 „Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.“, teda bola vypustená požiadavka na rozsah najmenej 60 hodín.

Na základe uvedeného školy a ŠZ, ktoré neposkytli (a ani neposkytnú) v školskom roku 2019/2020 záujmové vzdelávanie v rozsahu najmenej 60 hodín, nemusia finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. Po septembrovom zbere dát sa škole alebo ŠZ aktualizuje objem finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy len v závislosti od počtu prijatých vzdelávacích poukazov na obdobie september – december 2020.

Skočiť na začiatok stránky