Usmernenie k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky eviduje zvýšené obavy riaditeľov z absencie informácií o bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktoré očakávajú od okresných úradov v sídle kraja. Pre správne vyhodnotenie súčasnej situácie zamestnávateľmi uvádzame nasledovné informácie.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci boli povinní poskytnúť svoje osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti do 31. decembra 2019. Tí, ktorí tak neurobili, stratili bezúhonnosť v zmysle § 90a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Okresné úrady v sídle kraja disponujú odpismi z registra trestov tých pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorí do 31. decembra 2019 poskytli svoje osobné údaje na účel preukázania bezúhonnosti odpisom registra trestov.

Citovaný zákon č. 138/2019 Z. z. neustanovuje lehotu na odoslanie informácie z okresných úradov v sídle kraja zamestnávateľom pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a to aj vzhľadom na množstvo informácií, ktoré je potrebné spracovať.

Chceme preto požiadať riaditeľov škôl a školských zariadení, aby boli trpezliví vo veci zasielania oznámení o splnení predpokladu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kým školy a školské zariadenia nedisponujú relevantnou informáciu od okresného úradu v sídle kraja o bezúhonnosti konkrétnych pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ktorí poskytli údaje na účely vydania odpisu registra trestov, pristupujú k takýmto pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom tak, že predpoklad bezúhonnosti spĺňajú.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky