Usmernenie k predkladaniu rozvojových projektov za oblasť informačno-komunikačných technológií v roku 2008

V súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2008 vydalo Ministerstvo školstva SR usmernenie k predkladaniu rozvojových projektov, ktoré upravuje poskytovanie dotácií na rozvoj, a to podrobnosti k podávaniu projektov a termín na ich podanie.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku