Navigácia

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020

     Vplyv prijatých opatrení na zamestnancov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, škôl pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školských klubov detí, centier voľného času a školských internátov), školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva) a školských účelových zariadení (škôl v prírode, zariadení školského stravovania a stredísk služieb škole)

     V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020, uvádzame nasledovné - ide o prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, nie o karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva.
     V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou. Zároveň je dôležité zvýrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.
      Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach, zamestnávateľ môže umožniť zamestnancom, ak to povaha ich práce umožňuje, prácu z domu (tzv. „home office“). Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností vzdelávanie, respektíve samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami.
     So zamestnancami, ktorí nie sú ani pedagogickými ani odbornými zamestnancami (tzv. nepedagogickí), ako sú napríklad upratovačka, školník, kuchárky, môže zamestnávateľ dohodnúť osobitný režim výkonu práce na pracovisku v obmedzenom rozsahu tak, aby sa nezdržiaval väčší počet zamestnancov na pracovisku, napríklad školníkovi riaditeľ nariadi kontrolu priestorov 2x do týždňa po jednej hodine, upratovačke nariadi upratanie budovy 2x do týždňa po jednej hodine, kuchárkam nariadi dezinfekciu kuchyne 2x do týždňa po jednej hodine.
     Ak nie je možné so zamestnancom dohodnúť výkon práce z domu a nie je možné zamestnancom prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, ide o „inú“ prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce „Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.“
     Ak riaditeľ nariadi napríklad školníkovi v niektoré dni prácu v škole (ako je uvedené vyššie), má sa za to, že školník bol v práci celý deň, a teda prináleží mu plat za odpracovaný deň.
     Podľa § 142 ods. 4 Zákonníka práce „Ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku. Dohodu podľa prvej vety nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.“
      Ak zamestnanec školy alebo školského zariadenia počas vykonávania práce z domu prejaví príznaky ochorenia COVID-19, zamestnanec je povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať prácu z domu z dôvodu, že ochorel a ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, pri ktorej mu vznikne nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 dní podľa § 4 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a od 11. dňa nárok na nemocenské od Sociálnej poisťovne podľa § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
     Nariadenie zatvoriť po dobu 14 kalendárnych dní školy a školské a predškolské zariadenia na celom území SR sa nevzťahuje na zariadenia, kde sú umiestňované osoby, ktoré podliehajú súdnym rozhodnutiam o umiestení.
 

Skočiť na začiatok stránky