Usmernenie k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

18.01.2010

V nadväznosti na príslušné ustanovenia platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a KF na obdobie 2007 – 2013 je príjemca NFP povinný odviesť vzniknuté výnosy z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie poskytnuté systémom zálohovej platby a predfinancovania do príjmov štátneho rozpočtu prostredníctvom príjmového účtu platobnej jednotky, a to jedenkrát ročne po ukončení rozpočtového roka (v prípade ukončenia realizácie projektu po schválení záverečnej žiadosti o platbu).

 

Príjemca NFP, ktorému sa poskytli v roku 2009 prostriedky štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie systémom zálohovej platby alebo predfinancovaním, je povinný odviesť do 31. januára 2010 cestou PJ MŠ SR do príjmov štátneho rozpočtu skutočný úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane, ktorý mu vznikol z prostriedkov poskytnutých zálohových platieb a predfinancovania (v prípade úročeného účtu) za jednotlivé projekty na účet: č. 7000253050/8180 Štátna pokladnica, Bratislava, pričom v platobnom príkaze do správy pre prijímateľa uviesť 11-miestny kód projektu  ITMS, aby bolo možné platbu identifikovať a správne priradiť.

 

Podľa § 31 ods. 1 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov - teda aj z prostriedkov štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie porušením finančnej disciplíny.

 

Príjemca NFP z verejného sektora z verejného sektora je zároveň povinný zaslať avízo          o odvode výnosov za jednotlivé projekty spolu s výpisom z účtu, deklarujúcim skutočný odvod týchto výnosov, Ministerstvo školstva SR, Odbor pre financovanie štrukturálnych fondov EÚ, Stromová 1, 813 30  Bratislava do  15. februára 2010.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku