Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo SŠHR SR pre MŠ, ZŠ, SŠ vrátane ŠPŠ (25. 2. 2021)

V súlade s cieľom otvárať školy a školské zariadenia priorizujeme zabezpečenie ochranných pomôcok pre materské, základné a stredné školy vrátane špeciálnych škôl.

Na zabezpečenie plynulého vydávania ochranných pomôcok je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

Postup pri vydávaní ochranných pomôcok:

  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky.
  • Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené školy) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané:
    • dva respirátory FFP2 pre každého zamestnanca.

Prípadné požiadavky nad stanovený počet ochranných pomôcok budú pridelené podľa aktuálnych disponibilných možností príslušného okresného úradu pri zachovaní stanovených minimálnych počtov pre každého zamestnanca.  

  • Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom pre ním zriadené školy). Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku