Navigácia

Usmernenie k názvu školy na dokladoch o získanom vzdelaní, rozhodnutiach a pečiatkach

  1. Základná škola s materskou školou zriadená podľa predpisov účinných do 31. 12. 2021 uvádza na dokladoch o získanom vzdelaní, rozhodnutiach a iných písomnostiach a všetkých pečiatkach názov rovnako, ako ho uvádzala do 31. 12. 2021.

Predpisy účinné do 31. 12. 2021 ani predpisy účinné od 1. 1. 2022 pri základnej škole s materskou školou, ktorá bola zriadená do 31. 12. 2021, výslovne neuvádzajú členenie na organizačné zložky. Aj v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky sú tieto školy vedené ako jedna škola (bez členenia na organizačné zložky).

  1. Základná škola s materskou školou zriadená podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022 uvádza na dokladoch o získanom vzdelaní, rozhodnutiach a iných písomnostiach a všetkých pečiatkach názov rovnako, ako spojená škola, pretože základná škola s materskou školou sa od 1. 1. 2022 zriaďuje ako škola s organizačnými zložkami.
  2. Spojená škola zriadená podľa predpisov účinných do 31. 12. 2021 uvádza
  • na dokladoch o vzdelaní len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou,
  • na rozhodnutiach a všetkých pečiatkach názov školy tak, ako je uvedený v rozhodnutí o zaradení školy do siete, t.j. nie názov organizačnej zložky.

Zákonom č. 415/2021 Z. z. k zmene nedošlo, t.j. pri spojenej škole zriadenej podľa predpisov účinných do 31. 12. 2021 sa postupuje rovnako, ako do 31. 12. 2021.

  1. Škola s organizačnými zložkami zriadená podľa predpisov účinných od 1. 1. 2022 uvádza
  • na dokladoch o vzdelaní len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou,
  • na rozhodnutiach a všetkých pečiatkach názov školy tak, ako je uvedený v rozhodnutí o zaradení školy do siete, t.j. nie názov organizačnej zložky.

Pečiatka

Podľa § 5 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) sa na rozhodnutiach

  • riaditeľov škôl zriadených obcou, vyšším územným celkom a regionálnym úradom školskej správy používa odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom,
  • riaditeľov cirkevných škôl a súkromných používa odtlačok pečiatky bez štátneho znaku; cirkevné školy a súkromné školy môžu používať štátny znak len ako podtlač na dokladoch o získanom vzdelaní (§ 3 ods. 5 zákona č. 63/1993 Z. z.).
Skočiť na začiatok stránky