Navigácia

Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia (11. 12. 2020)

Materské školy

Materské školy počas vianočného obdobia (v čase od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021) postupujú ako obvykle podľa právnych predpisov. Riaditeľ materskej školy v spolupráci so zriaďovateľom na základe požiadaviek a prieskumu medzi zákonnými zástupcami rozhodne o prevádzke počas vianočného obdobia.

Vzhľadom k tomu, že epidemiologická situácia sa zhoršuje, a tým sa zvyšuje aj potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi, odporúčame zriaďovateľom materských škôl a ich riaditeľom venovať v prieskume záujmu o prevádzku materskej školy počas vianočného obdobia pozornosť deťom zdravotníckych pracovníkov.

Ak má zriaďovateľ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac materských škôl a záujem o prevádzku v jednotlivých materských školách nie je dostatočný, postupuje tak, že preruší prevádzku materských škôl a deti sústreďuje do niektorej z ostatných materských škôl, v ktorej nie je prerušená prevádzka.

V takto otvorenej prevádzke fungujú triedy v týždenných cykloch: deti zaradené do jednej triedy (môžu byť z rôznych materských škôl) sú v nej počas celého týždňa a aj keď počet detí v triede klesne, nespájajú sa  s inou triedou.

Ak bude v materskej škole prerušená prevádzka, odporúča sa, aby zriaďovatelia materských škôl pri čerpaní dovoleniek, náhradného voľna alebo práce z domácnosti postupovali ako základné školy a stredné školy v bodoch 1 a 2.

 

Základné školy a stredné školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020 rozhodol o zmene termínu vianočných prázdnin, a to v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci počas vianočného obdobia čerpali dovolenku.

  1. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci

Ak pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky, odporúča sa

  1. čerpanie náhradného voľna,
  2. práca z domácnosti podľa podmienok školy, napr. príprava vzdelávacích materiálov, administratíva, príprava podkladov na hodnotenie,
  3. práca z domácnosti napr. príprava, realizácia  alebo účasť na webinároch zameraných na zdieľanie dobrej praxe v dištančnom vzdelávaní v rámci svojej školy alebo v širšom okruhu a podobne.

Z dôvodu potreby zníženia mobility obyvateľov a zníženia počtu možných kontaktov na pracovisku odporúčame, aby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci pracovali zo svojho pracoviska len vo výnimočných prípadoch.

  1. Ďalší zamestnanci škôl a školských zariadení

V prípade, že ďalší zamestnanci škôl a školských zariadení nedisponujú dostatočným počtom dní dovolenky, odporúčame

  1. čerpanie náhradného voľna,
  2. prácu na pracovisku podľa podmienok školy, spočívajúcu v čistení a dezinfekcii priestorov školy a školských zariadení nad rámec obvyklého rozsahu v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19.

Deti zdravotníckych pracovníkov

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zhoršuje, a tým sa zvyšuje aj potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi, odporúčame zriaďovateľom škôl zabezpečiť prostredníctvom riaditeľov škôl prieskum potreby zabezpečenia celodenného školského klubu detí pre deti zdravotníckych pracovníkov.

Ak má zriaďovateľ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti viac školských klubov detí, zriaďovateľ môže vydať organizačný pokyn, ktorý zo školských klubov detí bude v prevádzke aj počas vianočných prázdnin a sústredí deti do jedného z nich.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne finančné prostriedky na zabezpečenie fungovania školského klubu detí pre deti zdravotníckych pracovníkov. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky