Uskutočnilo sa zasadnutie Kurikulárnej rady

  • Dátum: 14.12.2009

     Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v školskom roku 2008/2009 sa stala predmetom diskusie dnešnej Kurikulárnej rady. Zasadnutie sa uskutočnilo  za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Správa, ktorú vypracovala Štátna školská inšpekcia prináša zistenia a pohľady na stav v školstve v prvom roku školskej reformy.
     Z hľadiska štruktúry obsahuje okrem poznatkov a záverov z vykonaných inšpekcií aj informácie o výsledkoch z prešetrovania sťažností, poznatky regionálneho charakteru či zistenia a informácie iných orgánov štátnej správy a inštitúcií z oblasti školstva. Zahŕňa taktiež porovnanie výsledkov vyučovania učiteľom, ale aj dosiahnuté výsledky žiakov vo vybraných predmetoch.
     Správa sa opiera o zistenia z vykonaných školských inšpekcií na 1917 školách a školských zariadeniach, v rámci ktorých inšpektori uskutočnili 12 791 hospitácií. Jej obsahom je aj šetrenie 365 sťažností.
     Minister Ján Mikolaj na stretnutí apeloval, aby sa inšpekčná správa v blízkej budúcnosti nezameriavala iba na hodnotenie súčasného stavu, ale zároveň prinášala podnety a odporúčania na jeho zlepšenie a analyzovala príčiny nedostatkov. Ako povedal: „Hodnotiaca správa by mala obsahovať takú metodiku a zadania, ktoré by dokázali pedagogickej verejnosti poskytnúť praktické informácie. Dôležité bude taktiež zamerať sa na plnenie kľúčových kompetencií žiakov, ako aj prijať opatrenia na ich zlepšenie."
Fotogaléria

Bratislava 14. december 2009

 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku